درخواستيكسناتورجمهوريخواهبراي تحريمهواپيماييماهان

Jahan e-Sanat - - News -

ايلنا- جان كورنين مدعي شده كه هواپيمايي ماهان يك تهديد روشن براي امنيت مردم در جاهايي است كه اين هواپيماها اجازه نشستن دارند. روزنامه واشنگتناگزمينر نوشت: جان كورنين مشاور رييس حزب اكثريت مجلس سنا، اصالحيهاي براي تحريمهايي عليه ايران و بهطور خاص تحريم عليه بزرگترين ايرالين مسافربري اين كشور ارائه كرد.

كورنين در نطق خود در مجلس س//نا مدعي ش//ده: اصالحيه او به تايي//د وزارت امنيت داخلي ب//راي قرار گرفتن نام هواپيمايي ماهان در ليست تحريمها نياز دارد. با اين كار درجه امنيت آمريكاييهايي كه با اين هواپيماها سفر ميكنند نيز تامين خواهد شد. كورنين در اظهارنظري عجيب مدعي شده كه ماهاناير مسير حملونقل تروريستها و سالحهاي آنها را هموار ميكند و در واقع بستري براي جابهجايي افراد، سالحها و ايدئولوژي خشن آنها در منطقه است.

كورنينهمچنينمدعيشدهكهماهاندرهمهمسيرهايبينالمللينيز حضورش را توسعه بخشيده و اين شامل فرودگاههاي اروپايي هم ميشود. اين يك تهديد روشن براي امنيت مردم در جاهايي است كه اين هواپيماها اجازه نشستن دارند. مجلس سنا قرار است درباره اصالحات پيشنهادي بر اليحهتحريمهاعليهايراندراينهفتهتصميمگيريكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.