كسب مقام برتر گلستان در بهينهسازي مصرف انرژي

Jahan e-Sanat - - News -

شركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي منطقه گلستان موفق به كسب مقام برتر در زمينه بهينهسازي مصرف انرژي در سال گذشته شد. مدير منطقه نفتي گلستان بعد از اعالم اين خبر افزود: بر اساس ارزيابيهاي بهعمل آمده از عملكرد مناطق 37 گانه شركت ملي پخش، اين منطقه باالتر از ساير مناطق موفق به كسب عنوان برتري در اين زمينه شده است. وي اجراي راهكارهاي بهينهسازي انرژي، اصالح الگوي مصرف و توسعه انرژيهاي نو را براي مقابله با تهديدات كاهش منابع و آلودگيهاي زيستمحيطي ضروري دانست و ادامه داد: فعاليتهايي كه به منظور مديريت در مصرف انرژي انجام ميشود بايد منجر به كاهش مصرف، كاهش تلفات و افزايش بهرهوري شود.

وي با اش//اره به لزوم اس//تفاده صحيح از انرژي و توسعه انرژيهاي تجديدپذير و پاك به جاي انرژي سوختهاي فسيلي تاكيد كرد: فرهنگسازي و آگاهسازي جامعه نسبت به محدوديتهاي انرژيهاي موجود يكي از بهترين راهكارهاي تحقق اين مهم است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.