انس با قرآن يكي از بركات انقالب است

Jahan e-Sanat - - News -

مديرعامل شركت گاز گيالن در جلسه شوراي فرهنگي اين شركت بر لزوم برنامهريزي دقيق براي اجراي مناسبتها بهويژهمناسبتهايمذهبيوجشنميالدائمهمعصومين)ع( و اعياد مذهبي تاكيد كرد.

جمشيد ظهيري گفت: بايد به گونهاي عمل كنيم كه همكاران و همه مراجعان در روز ميالد يا اعياد مذهبي، متفاوت بودن آن روز را احساس كنند بنابراين الزم است با انجام تبليغات محيطي مناسب و توزيع شيريني بين همكاران ادارات و مراجعان اين مناسبتها را گرامي بداريم.

در ادامه وي ضمن تقدير از حضور همكاران و خانوادهها در مراسم محفل انس با قرآن گفت: انس با قرآن يكي از بركات ويژه انقالب است و شركت گاز گيالن توفيق دارد همهساله اين سنت حسنه را بهجا آورد و الزم است در سالهاي آتي با برنامهريزي بهتر شرايط را براي حضور بيشتر همكاران و خانوادهها فراهم كنيم. گفتني است در اين جلسه مناسبتهاي مختلف ملي، مذهبي و بينالمللي مورد بررسي قرار گرفت و اجراي برنامههاي ويژه براي برخي مناسبتهاي مهم از جمله ميالد حضرت معصومه)س(، روز دختر، عيد غديرخم، تجليل از آزادگان عزيز و هفته دفاع مقدس ...و به تصويب رسيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.