جلوی بخش خصوصی را نگیرید

Jahan e-Sanat - - News - همین اطراف

گروه بازرگاني- اين چندمين بار اس//ت كه رييس اتاق بازرگاني تهران درخواستهاي بخشخصوصي را خطاب به دولت ارائه ميدهد تا بتواند نظر دولت را نسبت به بخشخصوصي تغيي//ر دهد. اگرچه دولته//ا عالقه چنداني به هم//كاري ب//ا بخشخصوص//ي ندارند اما معموال در اين سالها اتاق بازرگاني به عنوان نماينده و سخنگوي بخش غيردولتي مطالبات بخشخصوصي را عنوان كرده است.

در همين راس//تا ب//ا توجه به اينكه كابينه دولت آينده در ش//رف انتخاب اس//ت، رييس اتاق بازرگاني تهران نكاتي را درباره ش//رايط اقتصادي كش//ور و اولويتهاي كنوني دولت ارائه داد و گفت: يكي از مس//ايلي كه دولت و رييسجمهور بايد به آن توجه كنند ظرفيت ب//االي اتاقهاي بازرگاني، صناي//ع، معادن و كشاورزي كشور است كه ميتواند براي پيشبرد اقتصاد كشور مورد استفاده قرار گيرد. به گفته خوانساري، اگر مشكالت و موانعي كه سر راه بخشخصوصي است برداشته شود، قطعا هم در اقتصاد كشور و هم در بخشخصوصي ميتوان شاهد تحوالت مهمي بود.

رييس ات//اق بازرگاني، صناي//ع، معادن و كشاورزي تهران در نشست هيات نمايندگان اتاق تهران با اشاره به اينكه بزرگ بودن دولت و دخالت آن در اقتصاد دو عامل مخل اقتصاد كشور هستند، 10 درخواست بخشخصوصي از دولت دوازدهم را تشريح كرد.

مسعود خوانساري افزود: انتظار ما اين است تقويت نقش بخشخصوصي در اقتصاد كشور در دولت دوازدهم جامه عمل بپوشد و به اين ترتيب اقتصاد كشور پوياتر شود.

خوانساري گفت: نخستين پيشنهاد ما اين اس//ت كه دولت دوازده//م توانايي و ظرفيت اتاقهاي بازرگاني را ب//ه ويژه در فرصتهاي صادراتي مدنظر قرار دهد كه اگر مش//كالت و موانع پيچيده بخشخصوصي برداشته شود اين بخش ميتواند نقش اساس//ي در اقتصاد كشور برعهده گيرد.

رييس اتاق تهران افزود: دومين پيش//نهاد م//ا كمك بخشخصوصي به دولت در اجراي طرحهاي نيمهتمام و طرحهاي استاني است و آمادگ//ي داريم در اينباره نقش بيش//تري برعهده گيريم.

خوانس//اري در بيان س//ومين پيش//نهاد بخشخصوصيبهدولتگفت:تصديگريهاي دولت با كوچك ش//دن دولت كاهش خواهد يافت كه كاهش نقش تصديگري دولت خود امري تاثيرگذار در توسعه اقتصاد كشور است.

ويافزود:پيشنهادچهارممابهرييسجمهور و رييس دولت دوازدهم اين اس//ت كه پيش از معرف//ي وزرا ب//ه مجل//س از وزرا بخواهند دركوچك كردن وزارتخانهها كه الزمه كوچك شدن دولت است با بخشخصوصي تقسيم كار و از نظر بخشخصوصي استفاده كنند.

خوانس//اري گف//ت: از اي//ن رو اميدواريم رييسجمهور با نقشي كه به بخشخصوصي ميدهد اختالل ناش//ي از دخال//ت دولت در اقتصاد را كاهش دهد.

رييس اتاق تهران گفت: پيشنهاد پنجم ما اعالم آمادگي اتاق بازرگاني براي تامين رايزنان اقتصادي ايران در ديگر كش//ورها با همكاري وزارت امورخارجه است.

خوانس//اري افزود: پيش//نهاد ششم ما اين اس//ت كه براي عب//ور از ركود و رس//يدن به رش//د اقتصادي هش//ت درصد نياز به جذب س//رمايهگذاري حداقل يكصد ميليارد دالري به وي//ژه براي ايفاي نقش بخشخصوصي در اقتصاد داريم.

وي همچني//ن گفت: پيش//نهاد هفتم ما اين است كه رييسجمهور در آستانه معرفي وزرا ب//ه وي//ژه وزراي اقتص//ادي نظر فعاالن بخشخصوصي و اتاق بازرگاني را لحاظ كند.

ريي//س اتاق ته//ران ادامه داد: پيش//نهاد هش//تم ما اعالم آمادگي اتاقهاي بازرگاني با عنوان ديدهبان گردشهاي اقتصادي به منظور شفافسازي اقتصاد و مبارزه با فساد است.

خوانس//اري در بي//ان پيش//نهاد نهم اتاق بازرگان//ي به دولت هم گف//ت: آمادگي داريم در تحقق دولت الكترونيك با دولت دوازدهم همكاري كنيم.

وي با اش//اره ب//ه ارائه اليحه تفكيك چند وزارتخان//ه كه يك فوري//ت آن در مجلس به تصويب رس//يد نيز افزود: پيشنهاد و تقاضاي ما اين اس//ت كه دولت در موضوع اين اليحه به جاي ش//تاب كردن در اجرا، با بررس//ي و كارشناسي بيش//تر اقدام كند زيرا همانطور كه ادغام وزارتخانهها با بخش كارشناسي همراه نبود به نظر ميرسد در تفكيك وزارتخانهها هم كارشناسي الزم صورت نگرفته است.

رييس اتاق تهران گفت: سال 91 كه ادغام وزارتخانهها عملياتي شد يكسال طول كشيد تا جابهجايي ساختمانها، تابلوها و سربرگها با هزينههاي ميلياردي انجام شود اكنون هم معلوم نيس//ت اين تفكيكه//ا چقدر هزينه دربرداش//ته باشد. اصال بايد ديد فلسفه ادغام چه بود و فلسفه تفكيك چيست؟

خوانس//اري اف//زود: از نظر ما بس//ياري از ماموريته//اي اي//ن وزارتخانهه//ا مخصوص بخشخصوصي است كه دولت انجام ميدهد، از اين رو اگر بدون دخالت نظر بخشخصوصي اين تفكيكها صورت گيرد معلوم نيست چند سال بعد دوباره نظر دولت عوض شود بنابراين درخواست ما انجام كارشناسي بيشتر به جاي اقدام عجوالنه است. ما هم كمك ميكنيم تا در اين باره به جمعبندي خوبي برسيم. گراني كاالهاي اساسي محس//ن بهرام//ي ارض اق//دس در اين نشس//ت با اشاره به سابقه 150 ساله وزارت بازرگان//ي گفت: اي//ن وزارت بهعنوان يكي از قديميتري//ن وزارتخانهها طي 80 س//ال گذشته بارها دس//تخوش تغييرات، ادغام و جداسازي شده است.

عضو هي//ات نماين//دگان ات//اق بازرگاني تهران اظهار داشت: اهداف اوليه ادغام وزارت بازرگاني و وزارت صنعت و معدن در سال 90 كوچكسازي، كاهش بوروكراسي، برونسپاري، ايجاد هماهنگي بين اهداف و ساختار توليد و تجارت، بهبود فضاي كس//بوكار، تسريع در عضويت هدفمند در سازمان تجارت جهاني، مديريت واردات و سياس//تگذاري موثر براي كاهش قاچاق كاال بوده اس//ت كه متاس//فانه عملكرد ششساله وزارتخانه ادغام شده، حاكي از آن اس//ت كه به ويژه به دليل كمتجربگي و كمتوجه//ي وزير دوره ادغام ك//ه از مديريت تحصي//الت تكميل//ي يكي از دانش//گاهها به مسووليت سنگين وزارتخانه ادغام شده صنعت، معدن و تجارت منصوب شد، نه تنها اكثر اهداف ادغام محقق نشد بلكه با غلبه رويكرد بخشي و يكجانبهنگري حمايت از توليد بخش بازرگاني كشور اعم از داخلي و خارجي به ويژه توسعه صادرات غيرنفتي و حمايت از مصرفكنندگان به شدت آسيب ديد.

وي افزود: زمينههاي رقابت و جلوگيري از انحصار بر فعاليتهاي تامين و توزيع در مورد كاالهاي اساسي و به ويژه پس از تصويب قانون تمركز وظايف جهاد كشاورزي در سال 91 در وزارتخانه جديد به دست فراموشي سپرده شد و نظارت بر شبكه گسترده اصناف كمرنگ و اصناف عمال در دولت بدون پشتيبان شدند.

بهرامي ارض اقدس بيان داشت: حمايت از حقوق مصرفكنندگان از طريق سياستگذاري و اصالح و بازسازي شبكههاي پخش و توزيع تضعيف شد و اجراي برنامههاي جامع تامين و تدارك كاالهاي اساسي ضروري و حساس به خارج از وزارتخانه سپرده شد و با تصويب قان//ون تمركز اعمال سياس//تهاي تجاري براي تنظيم بازار به وزارت جهاد كشاورزي محول شد.

عضو هي//ات نمايندگان ات//اق بازرگاني تهران، افزود: در نتيجه اين امر و وضع تعرفه باال و ممنوعيت فصلي و مقطعي براي واردات محصوالت كش//اورزي مانند حبوبات، برنج، شكر، گوشت و همچنين تعيين قيمتهاي تضميني باال براي خريد محصوالت داخلي اگرچه حمايتهاي خوبي از توليدكنندگان داخلي به عمل آمد كه يكي از آثار آن توقف واردات گندم و تبديل كشور به صادركننده گن//دم بود اما افزايش قيم//ت اين اقالم در بازارهاي داخلي نارضايتي گس//ترده عموم مردم را به دنبال داشته است.

وي بيان داش//ت: واگذاري تصدي صنايع بالفصل مرتب//ط با محصوالت كش//اورزي و پروتئين//ي به وزارت جهاد كش//اورزي و نگاه تبعيضآميز به اين صنايع از جمله كارخانجات قند و ش//كر و صنايع لبني در كنار حمايت از شاليكاران، چغندركاران و مشكالت صنعتي كشور را تشديد كرد.

بهرام//ي ارض اقدس افزود: خوش//بختانه دولت پس از ش//ش س//ال كه از اجراي طرح ادغ//ام وزارت بازرگاني و صنع//ت و معدن و اجراي تمركز وظايف جهاد كشاورزي گذشته و آسيبشناسي در چهار سال دولت يازدهم به اين نتيجه رسيد كه مجددا وزارت بازرگاني را احيا و بخشي از قانون انتزاع را لغو و در نتيجه اين مطالبات را از مجلس درخواست كند.

عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران، گفت: از آنجا كه تصميمگيري در اين حوزه به ويژه براي فعاالن بخشخصوصي از حساسيت و اهميت بااليي برخوردار است، ضرورت دارد ابعاد مختلف اين تصميم توسط اتاق بازرگاني با دقت و سرعت و با استفاده از نظرات كارشناسي مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد.

وي افزود: بنابراين الزم است به اين سوال پاسخ داده شود كه آيا بازگشت وزارت بازرگاني به سال 90 با همان ساختار، وظايف و اهداف با توجه به تغييرات گسترده شرايط داخلي و خارجي به ويژه در راستاي سياستهاي اقتصاد مقاومت//ي و با رويكرد جذب س//رمايهگذاري خارجي و توسعه صادرات غيرنفتي مشكالت موجود را برطرف ميكند.

بهرامي ارزاقدس بيان كرد: الزم است اتاق بازرگاني با اهداف باز مهندسي اساسي و ساختار و فرآيندهاي اقتصادي دولت پيشنهادات خود را ارائه كند و همه اعضاي هيات نمايندگان هم از موضعگيري ناقص پرهيز و همگي هماهنگ و يكصدا از پيشنهادات اتاق پشتيباني كنند و اينطور نباشد كه هر يك از دوستان از ظن خود نظري مطرح و آن را بهعنوان نظريه اتاق بازرگاني مطرح كنند.

عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران افزود: از نظرات مختلف اعضاي اتاق چنين تلقي شود كه نظر واحدي در مورد اين مساله بين اعضاي اتاق بازرگاني وجود ندارد و خواستاريم تا اتاق بازرگاني هرچه سريعتر نظر واحد خود را در اي//ن رابطه اعالم كند، تا دوباره در جاي ديگر نياز به ادغام يا تفكيك اين دو وزارتخانه از يكديگر نباشد.

گفتنی اس//ت، در جلسه هيات نمايندگان اتاق تهران از نرگس كلباسي، نيكوكار ايراني كه در كشور هند فعاليتهاي گسترده خيريه انجام ميداد، تجليل شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.