علت بركناري معاون نعمتزاده مشخص شد

Jahan e-Sanat - - News -

مهر-رييساتحاديهپرندهوماهيازكاهشقيمتمرغبه0086 تومان در بازار خبر داد و نرخ جديد انواع ماهي را در مراكز خردهفروش//ي اعالم كرد.مهدي يوس//فخاني از كاهش قيمت مرغ 250 توماني طي روزهاي اخير خبر داد و اظهار داش//ت: ديروز قيمت هركيلوگرم مرغ زنده 4400 تومان بود.وي اضافه كرد: نرخ هركيلوگرم مرغ آماده طبخ در عمده فروشي درب كشتارگاه 6050 تومان، تحويل درب واحدهاي صنفي 6200 تومان و در مراكز خردهفروشي 6800 تومان است.رييس اتحاديه پرنده و ماهي قيمت هركيلوگرم ران مرغ با كمر را 6800 تومان اعالم كرد و افزود: قيمت هركيلوگرمرانمرغبيكمرنيز0086 تومان،سينهباكتف00501 تومان، سينهبدونكتف00511 تومانوفيلهمرغ00541 توماناست.يوسفخاني همچنين قيمت انواع ماهي را در بازار ماهي مورد اش//اره قرار داد و اضافه كرد:نرخهركيلوگرمماهيشيرجنوب72 هزارتومان،كپور31 هزارتومان، قزلآال 13 هزار تومان، شير نيزهاي 17 هزار تومان، تيالپيا 19 هزار تومان، آمور جنوب 14 هزار تومان، آزاد دزفولي 8500 تومان، هامور جنوب 19 هزار تومان، حلوا سياه22 هزار تومان، قزل سالمون31 هزار تومان، شوريده بندر 37 هزار تومان، راشگو جنوب 22 هزار تومان، سرخو 19 هزار تومان، سالموننروژ04 هزارتومان،سنگسرطاليي71 هزارتومان،سارموگيش هشت هزار تومان و سنگسر شهري 14 هزار تومان است.

ب//ه گفته يك مقام آگاه طي جلس//ه ش//وراي معاونان وزارت صنع//ت، مع//دن و تجارت كه در دفت//ر وزير برگزار ش//د، نعمتزاده پس از گاليه از صحبتهايي كه پشت سر اين وزارتخانه مطرح ميش//ود، ابويي مهريزي، معاون طرح و برنام//ه اين وزارتخانه را بركن//ار و رضا رحماني را به اين سمت منصوب كرد.

يك مقام آگاه علت بركناري حسين ابوييمهريزي، معاون طرح و برنامهري//زي وزارت صنعت، معدن و تجارت از اين سمت را نارضايتي وزير از شنيدههايي دانست كه حكايت از صحبتهاي انتقادي از عملكرد اين مجموعه وزارتي داشت. در همي//ن رابطه ابوييمهريزي ضمن تاييد اين موضوع در اينباره به ايسنا اظهار كرد: مثل هميشه در شوراي معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت شركت كردم و در حالي كه هيچ اطالعي از علت يا موضوع بركناري نداش//تم در پايان جلسه، وزير صنعت، معدن و تجارت بركناري مرا اعالم كرد كه داليل فني آن را بايد از آقاي نعمتزاده پرسيد.

وي ادامه داد: صحبتهايي كه آقاي نعمتزاده بهعنوان گاليه از مجموعه نزديك به خود داشتند در حالي بود كه هر زيرمجموعهاي ممكن است نسبت به عملكرد مديريتي انتقاد داشته باشد و معتقدم هر كسي كه در مجموعه قرار دارد بايد با حفظ اس//تقالل راي بتواند به بهبود عملكرد مجموعهاي كه در آن فعال اس//ت كمك كند و طبيعي است كه كسي تشخيص دهد موضوعي مغاير با قوانين و اهداف كلي نظام و نظر شخص مقام معظم رهبري است بنابراين نميتوان او را مجبور به انجام كار يا امضاي نامهاي كرد.

معاون معزول وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: همانطور كه من اي//ن حق را براي مديران زيرمجموعه خودم قائلم، اين اس//تقالل راي را حق خود ميدانم و با تم//ام اين اح//وال كه انتقاداتي را ب//ه عملكرد وزارتخانه داش//تم هيچوقت اقدام به بدگويي پشت سيستم نكردم. اما به هرحال در سيس//تم اداري هميشه افرادي هستند كه رش//د خود را در خبرچين//ي و بدگويي عليه ديگران ميبينند و همين افراد نيز با نقل قولهاي ناصحيحي كه انجام دادهاند باعث ايجاد ذهنيت اشتباه در وزير صنعت، معدن و تجارت عليه من شدند كه موجب شد حتي بدون يك بار تذكر يا درخواست توضيح درباره چنين موضوعي حكم عزل مرا صادر كند.

وي درباره ادامه فعاليت خود عنوان كرد: در حال حاضر در مرخصي هستم و تا پايان شهريورماه از آن استفاده ميكنم تا اگر وزير ديگري بر مسند وزارت صنعت، معدن و تجارت نشست آن وقت وضعيت خود را مشخص كنم و در صورت ابقاي آقاي نعمتزاده از حق مرخصي تا فرارس//يدن زمان بازنشستگي استفاده ميكنم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.