ممنوعيتخروجپياززعفران

Jahan e-Sanat - - News -

»جهان صنعت« - جابهجايي پياز زعفران فقط براي كش//ت زعفران در اس//تانهايي كه سابقه كشت و كار اين محصول طي سنوات گذشته را داشتهاند به صورت محدود صورت ميگيرد و خروج آن از كشور ممنوع است. در همين رابطه، محمدعلي طهماسبي، معاون وزير جهاد گفت: در صورت مشاهده خروج پياز زعفران از استانهاي خراسانرضوي، خراسانجنوبي و ساير مناطق توليد زعفران به خارج كشور، نيروي انتظامي و دستگاه قضايي با متخلفان برخورد قانوني خواهند كرد.وي افزود: موضوع قاچاق پياز زعفران به ساير كشورها به طور مستمر از طريق معاونتهاي امور باغباني و توسعه بازرگاني و صنايع كشاورزي وزارت جهاد كشاورزي، ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كاال و ارز، نيروي انتظامي، مرزباني كشور و ساير مراجع مرتبط پيگيري ميشود.طهماسبي با بيان اينكه بستههاي آموزشي الزم توسط سازمانهاي جهاد كشاورزي استانهاي مرزي در خصوص شناسايي پياز زعفران دراختيار مرزبانان كشور قرار گرفته است، اظهار داشت: آموزشهاي الزم به آنها داده شده و در سال جاري نيز در دست اقدام است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.