پرداختنصفونيمهطلبچايكاران

Jahan e-Sanat - - News -

مهر- رييس سازمان چاي كشور با بيان اينكه تاكنون حدود 55 درصد مطالبات چايكاران پرداخت ش//ده اس//ت، از رشد هشت درصدي توليد اين محصول در سالجاري خبر داد.محمدولي روزبهان با بيان اينكه تاكنون حدود 45 هزارتن برگ سبز چاي از كشاورزان خريداري شده است، اظهار داشت: چاي خشك استحصال شده از اين ميزان برگ سبز حدود 10 هزارتن بوده است.ويافزود:ازحدود54 هزارتنبرگسبزخريداريشده87 درصدآن درجه يك و 22 درصد آن درجه دو است.رييس سازمان چاي كشور ارزش ريالي برگ خريداري شده را 105 ميليارد تومان اعالم كرد و گفت: تاكنون حدود85 ميلياردتومانازمطالباتچايكارانپرداختشدهكهاينپرداخت بيسابقهبودهاست،ماسالگذشتهدراينتاريخ،22 ميلياردتومانازمطالبات را پرداخت كرده بوديم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.