تامین امنیت انرژی کشور

Jahan e-Sanat - - News - نمایه

دهم ارديبهشتماه سالجاري »توليد مستمر بنزيندرفازنخستپااليشگاهستارهخليجفارس« با حضور رييسجمهور به بهرهبرداري رسيد و به گفته مديرعامل ش//ركت ملي پااليش و پخش فرآوردههاينفتيايران،تاامروز001 ميليونليتر بنزين در اين پااليشگاه با پااليش ميعانات گازي پارسجنوبي به توليد رسيده است.

همچنين نخستين محموله بنزين توليدي پااليش//گاه ميعانات گازي ستاره خليجفارس به ميزان 21 ميليون ليتر روز دوشنبه گذشته وارد انبار شركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي منطقه بندرعباس شد.

همزم//ان ب//ا افتتاح رس//مي فاز نخس//ت پااليش//گاه ميعانات گازي ستاره خليجفارس از دهم ارديبهشتماه امسال تاكنون نفتاي سنگين به واحد CCR تزريق و حدود 100 ميليون ليتر بنزين نيز از اين واحد توليد شده است.

عباسكاظمي،مديرعاملشركتمليپااليش و پخ//ش فرآوردههاي نفتي اعالم كرد: از همان روز افتتاح، بزرگترين واحد بنزينسازي ايران با خوراك ميعانات گازي در س//رويس بوده و هيچ موقع متوقف نشده است.

وي با بيان اينكه اين واحد يك تجربه جديد در صنعت پااليش ايران به شمار ميآيد، افزود: اين واحد به مرور در حال تثبيت توليد است.

كاظميبابياناينكهچهارمخزنذخيرهسازي در پااليشگاه ستاره خليجفارس وجود دارد گفت: تاكنونحدود001 ميليونليتربنزينتوليدشده كه در مخازن پااليشگاه ستاره خليجفارس است و به انبار نفت بندرعباس تحويل خواهد شد.

وي همچني//ن ب//ه مرحله راهان//دازي واحد ايزومريزاسيون اين پااليشگاه در روزهاي آينده اش//اره كرد و گفت: اين واحد هماكنون در حال اسيدشويي است.

مديرعامل ش//ركت مل//ي پااليش و پخش فرآوردهه//اي نفتي با بي//ان اينكه هماكنون و بدون احتساب بنزين توليدي پااليشگاه ستاره خليجفارس ح//دود 62 ميلي//ون ليتر بنزين پايه در كش//ور توليد ميشود، اظهار كرد: اين ميزان در ماه آينده به حدود 70 ميليون ليتر خواهد رسيد.

وي با اشاره به اينكه از ابتداي امسال تاكنون روزانه حدود 10 ميليون ليتر بنزين وارد كشور ش//ده است، ادامه داد: با رشد توسعه اقتصادي و افزايش تعداد اتومبيله//ا و افزايش قابل توجه سفرهاي مردم در كشور ميزان مصرف بنزين هم افزايش يافته است كه البته طبيعي است.

وي در پاس//خ به س//وال برخي كه معتقدند در قبال رش//د اقتصادي بايد تنها ميزان مصرف نفتگاز افزايش يابد نيز گفت: طبيعي است كه همراه با رشد اقتصاد، وضع مردم هم بهبود و قطعا مسافرتها و مصرف بنزين هم افزايش مييابد. انتقادمعاونوزيرنفتازانتقادها مديرعامل ش//ركت ملي پاالي//ش و پخش فرآوردههاي نفتي با بيان اينكه طي چهار سال گذشته برخي رسانهها چندين هزار اخبار مرتبط با بنزين توليد كردهاند كه همه آنها هم منفي بوده است، گفت: اين به ضرر جامعه است. متاسفانه هماكنون نيز كه پااليش//گاه ستاره خليجفارس راهاندازي شده و در حال توليد است، بازهم اين اخبار منفي ادامه دارد.

كاظمي با بيان اينكه وضع پااليشگاه ستاره خليجفارس از زمان تزريق خوراك تاكنون مطلوب بوده و مشكل خاصي ندارد و در حال تثبيت توليد است، تاكيد كرد: كشور در حال رهايي از نگرانيها درباره امنيت انرژي )در مقوله بنزين( است.

عباس كاظمي با تاكيد بر اينكه واحدهاي پااليش//ي باي//د يك به يك راهاندازي ش//وند، افزود: كس//اني كه ميگويند يك پااليشگاه به لحاظ ايمني و فرآيندي بايد يكجا راهاندازي ش//ود، نه فرآيند را ميشناسند و نه ايمني را. واحدهاي اين پااليشگاه مستقل از همديگر و در محوطه جداگانه هس//تند و هر يك پس از راهاندازي بايد به تثبيت برس//د و واحد بعدي راهاندازي شود.

به گفته وي، تنها محصوالت توليدي هر واحد است كه در مخازن با يكديگر مخلوط و اصالحاتي روي آن انجام ميشود.

اين پااليشگاه در راستاي استفاده حداكثري از توليدات ميعانات گازي اس//تحصال ش//ده در پااليش//گاههاي پارسجنوبي و به منظور پرهيز از خامفروش//ي، خودكفاي//ي در توليد بنزين با كيفيت، ايجاد ارزشافزوده باالتر و افزايش درآمد ناخال//ص ملي در منطق//هاي راهبردي از لحاظ دسترس//ي آسان به امكانات و تاسيسات بندري احداث شده است.

خودكفاي//ي كش//ور در واردات بنزين و عدم وابس//تگي به بيگان//گان و حركت در راس//تاي صادرات، ايجاد اشتغال و جلوگيري از خامفروشي و تبديل به فرآوردههاي باارزشتر، تبديل ايران به قطب توليد و صادرات بنزين در حوزه خليجفارس، ايجاد فرصتهاي ويژه اقتصادي در عرصه تجارت نفت و گاز منطقه و كمك به بهبود شاخصهاي محيطزيس//ت و كنترل آاليندگيهاي صنعتي در اي//ران از جمله دس//تاوردهاي اج//راي اين پروژه است.

درنخستينفازازپااليشگاهستارهخليجفارس، روزانه21 ميليونليتربنزينيورو4،5/4 ميليون ليتر گازوييل يورو4، يك ميليون ليتر نفت سفيد يورو 4 و يك ميليون و 300 هزار ليتر گاز مايع (LPG) يورو 4 توليد ميشود.

ب//ا بهرهبرداري كامل از پااليش//گاه س//تاره خليجفارس با تولي//د 36 ميليون ليتر بنزين با كيفيت يورو 4 و توليد بنزين در كشور به بيش از يكصد ميليون ليتر در روز خواهد رس//يد كه افزون بر قطع واردات بنزين، امكان صادرات اين فرآورده و افزايش كيفيت سوخت مصرفي داخل نيز فراهم شده و ايران به جرگه صادركنندگان بنزين ميپيوندد.

دو مرحل//ه باق//ي مان//ده پااليش//گاه 360 هزاربشكهاي ميعانات گازي ستاره خليجفارس نيز به ترتيب به فاصله هر ش//ش ماه وارد مدار توليد ميش//ود و در ص//ورت تامين مالي و رفع مش//كالت، شاهد بهرهبرداري كامل از اين طرح تا پايان سال 96 خواهيم بود.

اين پااليش//گاه به تنهايي معادل 55 درصد مجموع توليد ديگر پااليشگاههاي كشور، بنزين توليد ميكند و با تكميل همه فازهاي آن مجموع توليد بنزين كشور به بيش از 211 ميليون ليتر خواهد رسيد ضمن اينكه با در مدار قرار گرفتن توليداينپااليشگاه،41 ميليونليترگازوييلبه ظرفيت توليد فرآوردههاي نفتي كش//ور افزوده خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.