پيشرفتفاز31 پارسجنوبيباقدرتادامهدارد

Jahan e-Sanat - - News -

از عرف منطقهاي باالتر است.

اسداهلل قرهخاني عنوان كرد: مذاكرات متعددي بين ايران و تركيه و حتي روساي جمهوري دو كشور درخصوص آخرين پرونده صورت گرفت اما متاسفانه اين موضوع پايان نيافت و به ديوان داوري ارجاع ش//د كه بر اين اساس وزارت نفت قويترين حقوقدانان بينالمللي و داخلي را براي دفاع در اين پرونده به كار گرفته است تا خسارات كاهش يابد.

وي ادامه داد: در نهايت ديوان داوري، ايران را به پرداخت 1/9 ميليارد دالر خسارت كرد كه به شكل رسمي به ايران ابالغ شد و در اين مورد طرف ترك اع//الم كرد از آنجا كه اين رق//م اضافه پرداخت بوده، ايران بايد اين مبلغ را به صورت نقدي پرداخت كند.

سخنگوي كميسيون انرژي مجلس با بيان اينكه ايران پرداخت نقدي خسارت را قبول نكرده است، گفت: وزارت نفت به تركيه اعالم كرد كه بهجاي اين رقم خسارت در مدت زمان مناسبي گاز به تركيه صادر ميكند كه تاكنون حدود 800 ميليون دالر گاز به كشور تركيه تحويل داده شده است كه 1/1 ميليارد دالر باقي مانده كه به مرور زمان پرداخت ميشود.

سخنگوي كميسيون انرژي مجلس افزود: صادرات گاز مجاني به تركيه به هيچوجه صحت ندارد و در واقع ايران مبلغي مازاد قيمت در گذشته دريافت كرده كه بايد بازگرداند.

هنگامي كه دولت يازدهم در ش//هريورماه 1392 فعاليت خود را رس//ما ش//روع كرد، پارسجنوبي هم مانند ديگر بخشهاي صنعت نفت به كالفي س//ردرگم ميماند كه بايد با توجه به نياز كش//ور به تولي//د گاز بيش//تر، هرچه س//ريعتر آن را باز ك//رد. در آن ايام توليد گاز از اين ميدان مش//ترك و بزرگترين مخزن گازي جهان به دليل سياستهاي غيراصولي و تخصيص منابع به صورت موازي به پروژهها، حداقلي بود.

توليد گاز از مخزن مشترك پارسجنوبي در پنج ماه نخست سال ‪240 ،1392‬ ميلي//ون مترمكعب در روز بود. در اين ش//رايط، وزارت نفت دولت يازدهم كارش را آغاز كرد به دليل محدوديت تامين منابع مالي وزارت نفت به اولويتبندي پروژهها اقدام كرد؛ اولويت نخس//ت با پروژههايي بود كه از پيشرفت بااليي برخوردار بودند. به اين ترتيب فازهاي ‪15 21،‬ و 16 و 17 و 18 در اولويت قرار گرفت؛ منابع مالي به س//رعت به اين پروژهها تزريق و نتيجه اين ش//د كه تا پايان دولت يازدهم همه اين فازها در مدار توليد قرار گرفتند تا توليد گاز ايران از ميدان گازي پارسجنوبي افزايش يابد.

ب//ه گزارش وزارت نفت، فازهاي ‪20 91، ،13،14‬ و ‪24 12،‬ و 23 ،22 هم با توجه به نوع پيشرفتش//ان در اولويت بعدي قرار گرفتند. فازه//اي 91و 20 و 21 كه از پروژههاي اولويت دوم بودند هماكنون در مدار توليد قرار دارند. با اولويتبندي پروژهها و تخصيص درس//ت منابع به پروژههاي پارسجنوبي، توليد گاز از پارسجنوبي در س//ال 96 به 575 ميليون مترمكعب رسيده يعني نسبت به پنج ماه نخست سال ‪2/4 29،‬ برابر افزايش يافته است.

در حالي كه طي روزهاي اخير اخبار مثبتي مربوط به پيش//رفت فاز 13 پارسجنوبي از جمله اتصال پااليش//گاه بخش خش//كي اين فاز به خط شش//م سراسري و آغاز عمليات لولهگذاري نخستين خط دريايي اين فاز منتش//ر شده است، ساخت جكت آسيبديده اين فاز در امارات تا ميزان پيش//رفت آن مورد توجه رسانههاي منتقد وزارت نفت قرار گرفته است.

ح//ال كه ديگ//ر محدوديتهاي تامي//ن منابع مال//ي پروژههاي پارسجنوبي وجود ندارد؛ نزديك به هش//ت هزار نفر براي س//اخت پااليش//گاه فاز 13 پارسجنوبي در حال فعاليت هس//تند. هماكنون پااليش//گاه در مراحل پاياني س//اخت، پيش راهان//دازي و راهاندازي واحدهاي مسير توليد اوليه است. با برنامهريزي صورتگرفته قرار است تا شش ماه آينده در مرحله نخست، فاز 13 با گاز ترش فازهاي 6 تا 8 پارسجنوبي در مدار توليد قرار بگيرد و پس از آن شيرينسازي گاز را به منظور آمادگي دريافت گاز غني دريا آغاز خواهد كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.