اتمام حجت زنگنه درباره صادرات گاز به تركيه

Jahan e-Sanat - - News -

براساس دستور كار كميسيون مجلس شوراي اسالمي، بيژن زنگنه، وزير نفت به همراه حميدرضا عراقي، مديرعامل شركت ملي گاز ايران و ساير مسووالن وزارت نفت در كميسيون انرژي حضور يافتند و درباره قرارداد گازي بين ايران و تركيه گزارشي مستند ارائه كردند.

به گزارش شانا، بيژن زنگنه كه براي پاسخ به ابهامات مربوط به صادرات گاز ايران به كميس//يون انرژي مجلس رفته بود، در اينباره اظهار كرد: اين قرارداد فراز و نشيبهايي براي تعديل قيمت داشته و تركيه، دو بار مساله صادرات گاز به اين كشور و قيمت آن را در داوري بينالمللي مطرح كرده است.

وي با بيان اينكه ايران توانسته با استفاده از ظرفيتها و پيگيريهاي شركت ملي گاز ايران درخواست و ادعاهاي تركيه را در داوري تعديل كند، افزود: قرارداد صادرات گاز ايران به تركيه هماكنون جريان دارد و ايران و شركت ملي گاز در هيچ موردي جريمه يا مكلف به پرداخت خسارت به تركيه نشده است.

وزير نفت ادامه داد: ايران در دو مرحله، نخست در سال 91 و دوباره در سال 95 به كاهش قيمت مكلف شد كه اين كاهش 12/5 درصد در سال 91 و 13/3 درصد در سال 95 بوده است.

زنگنه با بيان اينكه كاهش قيمت گاز از چند سال پيش مقرر شده بود كه اعمال شود، يادآور شد: بخشي از اين پول كه در اين سالها مازاد دريافتي بوده بايد به تركيه بازگردانده شود.

وي افزود: ايران در طي اين دوره 14/2 ميليارد دالر از تركيه بابت صادرات گازدريافتكردهاستكهباكاهش3/31 درصديكهداوريبينالملليتصويب كرده بايد 13/3 درصدي از 14/2 ميليارد دالر به تركيه بهعنوان اعمال كاهش قيمت بازپرداخت شود.

وزير نفت با بيان اينكه اين موضوع در قراردادهاي بينالمللي متعارف بوده و نوعي تسويهحساب محسوب ميشود، ادامه داد: صادرات مجاني گاز به تركيه به هيچ وجه صحت ندارد و گازي كه به اين كش//ور صادر ميش//ود براي آن صورتحساب صادر ميشود و رقم مشخصي براي تسويهحساب است.

وزير نفت تصريح كرد: ايران به جاي پرداخت نقدي بابت مازاد دريافتي، به قيمت روز، گاز به تركيه صادر ميكند.

سخنگوي كميسيون انرژي مجلس شوراي اسالمي نيز با بيان اينكه ادعاي تركيه براساس بندهاي قرارداد بوده است، تصريح كرد: ادعاهاي تركيه يكبار درباره كيفيت گاز و دو بار درباره قيمت گاز بوده كه درباره قيمت گاز ايران يكبار به پرداخت 900 ميليون دالر در دولت قبل محكوم شد و دوباره تركيه چنين ادعايي را مطرح كرده كه قيمت گاز، قيمت واقعي نيست و قيمت آن در ايران

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.