توافق جديد سازندگان داخلي صنعتنفت با توتال

Jahan e-Sanat - - News -

رييس هياتمديره انجمن سازندگان تجهيزات صنعتنفت از توافق كامل بين سازندگان تجهيزات صنعت نفت و توتال فرانسه بر سر استفاده حداكثري از توان ساخت داخل در اجراي فاز 11 پارسجنوبي خبر داد.

رض//ا خياميان در گفتوگو با انرژيني//وز گفت: در طول چند هفته گذشته نشستهاي مشتركي با حضور مديران شركت ملي نفت ايران، توتال فرانسه و اعضاي انجمن سازندگان تجهيزات صنعت نفت با هدف استفاده حداكثري از توان ساخت داخل برگزار شده است.

رييس هيات مديره انجمن سازندگان تجهيزات صنعت نفت با اعالم اينكه هماكنون سازندگان داخلي در جريان كامل نحوه استفاده از توان س//اخت داخل در اجراي فاز 11 پارسجنوبي هس//تند، تصريح كرد: به عبارت ديگر با توتال فرانس//ه بر س//ر استفاده حداكثري از توان ساخت داخل توافق حاصل شده است.

اين مقام مسوول همچنين با بيان اينكه در نشستي با حضور وزير نفت »بند به بند و كاال به كااليي« كه ميتواند از توان ساخت داخلي در فاز 11 پارسجنوبياستفادهشودموردبررسيقرارگرفتهاست،اظهارداشت:عالوه بر استفاده از ظرفيت ساخت برخي از كاالها در داخل صنعت نفت، مقرر شده كه با شركتهاي فرانسوي سازنده كاال و سازندگان داخلي صنعت نفت هم نشستهاي مشتركي برگزار شود.

وي افزود: بر اين اساس انتقال دانش و راهاندازي خط توليد مشترك براي برخي از كاالهايي كه فعال امكان ساخت آنها در داخل كشور فراهم نيس//ت در اين نشس//تها بررسي ميشود تا با توليد مشترك كاال بين سازندگان ايراني و فرانسوي عالوه بر بوميسازي دانش فني حتياالمكان صادرات به كشورهاي همسايه فراهم شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.