به نام مرکز فیزیوتراپی، خدمات کودکآزاری ارائه میکردند!

Jahan e-Sanat - - News -

در چن//د روز اخیر اعمال کودکآزاری در مرکز نگهداری و آموزش کودکان مبتال به اوتیس//م، حاشیههایی به همراه داشته است، از جمله اینکه مرکز مورد نظر هیچ مجوزی از وزارت بهداشت و سازمان بهزیستی کشور نداشته و به صورت خودسرانه به ارائه خدمات توانبخشی و کاردرمانی به کودکان مبتال به اوتیسم اقدام میکرد. هماکنون نیز برای دو متهم این حادثه پرونده کیفری تشکیل و به دادسرا ارجاع شده است.

به گزارش آنا، یکی از خانوادههای کودکان مبتال به اوتیسم در خراسان رضوی که فرزندش در یکی از مراکز نگهداری و آموزش کودکان اوتیسم تحت مراقبت بود، گزارشی از آزار و اذیت کودکان مددجو مطرح کرد که در پی این ماجرا چند خانواده دیگر لب به ش//کایت باز کردند زیرا فرزندان آنها هم قربانی رفتار غیرانسانی مربیان این مرکز شده بودند به طوری که براساس گزارشهای رسیده عالئم ضرب و شتم و شکستگی پای یکی از این کودکان مشهود بوده است.

به گفته معاون امور توانبخشی اداره کل بهزیستی خراسان رضوی، مسوول این موسسه دارای مدرک کارشناسی ارشد روانشناسی است و به صورت مستقل و بدون داشتن هیچگونه مجوزی از سوی هیچ سازمانی در این زمینه فعالیت میکرده است. البته این فرد در این مرکز شش کودک مبتال به اوتیسم را تحت آموزش و مراقبت داشته که از این تعداد فقط خانواده سه کودک چنین ادعایی را مطرح کردهاند و درصورتی که اتهامات وارده پس از رس//یدگی و بررسی اثبات شود، اداره بهزیستی استان به صورت قانونی پیگیری و شکایت خواهد کرد.

مسعود فیروزی افزود: این مجموعه مجوز فعالیت نداشته و به هیچ سازمان و نهادی هم وابسته نبوده است زیرا در استان خراسانرضویمجموعاهفتمرکزمجازاوتیسمروزانهفعالیت دارند که همگی آنها تحت نظارت سازمان بهزیستی قرار دارند. براساس ضوابط و مقررات، همه مراکز تحت پوشش سازمان بهزیستی مجهز به دوربین مداربسته هستند ولی این مرکز امکان هیچگونه تصویربرداری نداشته است. تاکنون حتی یک مورد شکایت از این مراکز نداشتیم و فعالیت مراکزی که زیرنظر بهزیستی هستند، به دقت رصد میشود. مجوزمرکزخاطی،توانبخشیوفیزیوتراپیبود حس//ین نحوینژاد، معاون امور توانبخش//ی س//ازمان بهزیستی کش//ور در مورد این حادثه میگوید: این مرکز از سوی وزارت بهداش//ت مجوز فعالیت دریافت کرده که البت//ه مجوز این مرکز مبنی بر توانبخش//ی، کاردرمانی و فیزیوتراپی بوده است. این مرکز از موسسات تحت پوشش و نظارت س//ازمان بهزیستی کش//ور نبوده است و اعمال تخلفات و کودکآزاری کودکان مبتال به اوتیسم به صورت غیرمستقیم به ما گزارش شده است. با توجه به اینکه این موسس//ه تحت نظارت ما نبوده، هیچ اطالعاتی در دست نداریم که بخواهیم پاسخ دهیم.

وی ادامه داد: وزارت بهداشت عهدهدار صدور مجوز فعالیت کلینیکهای کشور است. بر همین اساس در صورتی که فردی درخواس//ت راهاندازی مرکز فیزیوتراپی داشته باشد، سازمان بهزیستیصادرکنندهمجوزنیست.همچنینبایدتوجهداشته باشیم که مجوز راهاندازی این مرکز برای شخص دیگری غیر از روانشناس خاطی صادر شده و مجوز کلینیک مذکور برای انجام فیزیوتراپی بوده نه اوتیسم. در واقع این مرکز مجوز ارائه خدمات توانپزشکی و کاردرمانی داشته که فرد خاطی در آن به کودکان مبتال به اوتیسم خدمات توانبخشی ارائه کرده است.

نحوینژاد ب//ه خانوادههای کودکان مبتال به اوتیس//م تاکید و توصیه کرد: اسامی مراکز مجاز و قانونی نگهداری و آموزش کودکان مبتال به اوتیس//م در س//ایت س//ازمان بهزیستی وجود دارد که مردم میتوانند با مراجعه به این سایت آدرس و شماره تماس مراکز معتبر را دریافت کنند. در کل کش//ور به 700 مرکز آموزش و نگهداری کودکان اوتیسم نیاز داریم در حالی که هماکنون در کل کشور حدود 70 مرکز وجود دارد. در سازمان بهزیستی با مشکل کمبود اعتبارات مواجه هس//تیم. طرح و نیروی انسانی متخصص بهاندازه کافی وجود دارد اما اعتبار الزم و کافی برای اجرای طرحها در دست نیست. کلینیکخاطی،مجوزوزارتبهداشتنداشت محمدتقیجغتایی،مشاوروزیربهداشتدرامورتوانبخشی، اظهارات معاون امور توانبخش//ی س//ازمان بهزیستی کشور مبن//ی بر صدور مجوز فعالیت این مرک//ز را رد و اظهار کرد: کلینی//ک متخلف از س//وی وزارت بهداش//ت نیز هیچگونه مجوزی نداشته و تنها در آبانماه سال 95 موافقتنامه اصولی از وزارت بهداش//ت دریافت کرده بود که این موافقتنامه نیز مجوزی برای بهرهبرداری محسوب نمیشود زیرا در صورت تاییددرکمیسیونماده02 ونظارتحضوریبازرسانمجوز بهرهبرداری صادر میشود. پروندهکیفریتشکیلوبهبازپرسیارجاعشد قاض//ی محمد بخش//یمحبی، معاون ام//ور اجتماعی و پیش//گیری از جرم دادسرای مرکز خراس//ان رضوی در این زمینه از تشکیل و ارجاع پرونده کیفری به بازپرسی خبر داد و گفت: بر اس//اس تعدادی شکایت وارد شده از طرف برخی از والدین کودکان اوتیسم، پرونده این کودکآزاری در دادسرا تش//کیل شده است. در این پرونده دو متهم به کودکآزاری مورد شکایت قرار گرفتند که این دو متهم در مراکز مختلف نگهداری کودکان اوتیس//م فعالیت میکردند. متاسفانه در شکایات وارد شده چند مورد آسیب و شکستگی بدن گزارش شده است و چنانچه خانوادهها در این زمینه شکایتی دارند، تا پایان این هفته به معاونت اجتماعی و پیش//گیری از جرم دادسرای مشهد مراجعه کنند.

به نظر میرس//د نبود نظ//ارت کافی بر مراکز نگهداری و آموزش کودکان مبتال به اوتیسم، یکی از دالیل بروز چنین حوادث ناگواری برای کودکان است زیرا متخلفان در سایه نبود نظارت و بازرسی به اقدامات غیرانسانی خود ادامه میدهند و متاسفانه این مشکل گریبانگیر کودکان بیگناهی است که از نوعی اختالل رشد رنج میبرند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.