تشکیل کمیته بررسی امنیت خط 7 مترو تهران در شورای شهر

Jahan e-Sanat - - News -

رییس کمیس//یون س//المت، محیطزیست و خدمات ش//هری شورای شهر تهران خواستار تشکیل کمیتهای در شورای شهر برای بررسی امنیت خط 7 مترو تهران شد.

ب//ه گزارش ایلنا، رحمتاهلل حافظ//ی در تذکر پیش از دس//تور خود در جلسه علنی سهشنبه شورای شهر تهران، ضم//ن تش//کر از نیروهای فنی و س//ایر دس//تاندرکاران باب//ت راهاندازی خط 7 مترو تهران اظهار کرد: براس//اس گزارشهای غیررسمی نگرانیهایی از افتتاح این خط وجود دارد که باید حل ش//ود. وی با بیان اینکه تعداد واگنهای این خط 10 درصد اس//تانداردهای موجود است، گفت: در مسیر 22 کیلومتری از خط 7 مترو تهران سیستم هواکش و راهه//ای خروج و فرار فراخور نیاز وجود ندارد و با توجه به اینکه در مقطعی فاصله یک ایس//تگاه تا ایستگاه بعدی شش کیلومتر است جای نگرانی وجود دارد.

رییس کمیس//یون س//المت، محیطزیس//ت و خدمات شهری ش//ورای شهر تهران پیش//نهاد کرد برای رفع این نگرانی و حصول اطمینان از امنیت ش//هروندان، کمیتهای سه نفره متشکل از اعضای کمیسیون حملونقل، سالمت و نظارت ش//ورا تشکیل ش//ود و پس از بازدید از این خط گزارشی را در این باره تهیه و به شورا ارائه کند.

اخت/اف 9 هزار نف/ری در آمار نیروی انس/انی شهرداری تهران

همچنین س//یدجعفر تشکریهاش//می، معاون توسعه منابع انس//انی شهردای تهران نیز در جلسه دیروز شورای ش//هر تهران گفت: آمار شاغالن در شهرداری در سال 68، 54 هزار نفر و در س//ال ‪55 69،‬ هزار نفر اس//ت یعنی در طول این 10 سال فقط 1019 نفر به استخدام شهرداری درآمدهان//د. در مورد اس//تخدامهای مترو برخالف نظرات موجود جذب نیرو فقط براساس استانداردها و اصول علمی صورت گرفته است.

ام//ا حافظی به س//خنان او واکنش نش//ان داد و گفت: آدرس غلط به مردم ندهید. صحبتهای شما با گزارشات س//ازمان بازرس//ی تناقض دارد. بر اساس گزارش سازمان بازرس//ی 9 هزار نفر اختالف بین آمار نیروی انس//انی در گزارش شهرداری و سازمان بازرسی وجود دارد. همچنین ش//هرداری 600 واگن از برنامه عقب اس//ت و این مساله ارتباطی با بحث بودجه ندارد.

محس//ن س//االری هم در ادامه افزود: بر اساس گزارش شهرداری فقط دو درصد افزایش در تعداد پرسنل شهرداری صورت گرفته است. این افزایش دو درصدی با واقعیتهای موجود تطابق ندارد. اس//امی پرس//نل شهرداری که تغییر وضعیت داده شدهاند و 50 هزار نفری که استخدام شدهاند، باید اعالم شوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.