14

Jahan e-Sanat - - News -

ایلنا - رییس کمیس//یون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در جلسه علنی این شورا با اشاره به اینکه بر اساس قانون باید شهرداری س//االنه چهار درصد تعدیل نیرو داشته باشد، گفت: به نظر میرسد در بحث استخدامها باید کمیتهای تشکیل شود تا صحت و سقم آن مش//خص و تشریح شود چه کسانی و در چه شرکت و سازمانهایی به کار گرفته شدهاند. یک بار با شهرداری در این زمینه درگیر شدم ام//ا م//را تهدید کرده و از زن و بچه و خانهام عکس گرفتند و گفتند اینها دین هم ندارند و پیگیر این موضوعات باشید که برخی چگونه پست گرفتهاند.

علیرضا دبیر با بیان اینکه شهرداری باید نوع ارتباطش با سازمان بازرسی کل کشور را مشخص کند، افزود: چطور وقتی سازمان بازرسی کل کشور علیه شهرداری صحبت میکند، آن را قبول ندارند اما وقتی علیه شورا حرف میزند این سازمان را قبول دارند؟! شهرداری در مورد تغییر وضعیت پنج هزار نفر از پرسنلش روال قانونی را طی کرده.

س//ه سال است که س//عی داریم بودجه را ش//فاف کنیم تا هیچ نیروی انسانی پنهان نشود چرا که در گذشته میگفتند پنج میلیارد تومان برای خاکبرداری هزینه کردهاند اما بعدا متوجه ش//دیم همه را حقوق دادهاند. این مسایل در حال حاضر شفاف شده است اما در مورد مترو نیز باید شفافسازی شود، هرچند شهرداریچیها آنقدر پیچیدهاند که میدانند چه کنند.

محسن سرخو، عضو دیگر شورای شهر نیز با بیان اینکه استخدامهای فلهای در سال 92 رخ داد، افزود: به عالوه تبعیض در پرداختها و عدم دریافت مزایای یکس//ان باعث نارضایتی و ایجاد احساس تبعیض بین پرس//نل شده است. درمورد استخدامهای سال 92 با اسم و مشخصات میتوانم بگویم که این افراد نباید استخدام میشدند.

فرزند هنرپیشه معروف یا دو فرزند مدیرکل یک سازمان حاضر در انتخابات، جذب مترو ش//ده و بدون طبقه بندی مش//اغل بعد از دو ماه حکم ریاست گرفتهاند. باید بگویم این مسایل باعث سرخوردگی پرسنل میشود و باید فکری به حال آن کرد.

در ادامه محمد س//االری، رییس کمیس//یون شهرسازی شورا نیز با بیان اینکه ش//هرداری در بس//یاری از امور همچون امور خدماتی نس//بت به برونس//پاری اقدام کرده گفت: آیا نمیش//ود در خصوص مترو نیز با ش//رکتهای خصوصی مطرح در این زمینه قرارداد بست چراکه در حال حاضر آنقدر پرسنل زیاد است که حتی صندلی برای نشستن ندارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.