شناسایی011هزار کودک بازمانده از تحصیل

Jahan e-Sanat - - News -

ایسنا - معاون رفاهی وزارت رفاه گفت: در جریان طرح شناسایی بازماندگان از تحصیل 110 هزار کودک شناسایی شدند که 55 هزار نفر آنها تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار گرفتند.

احمد میدری در چهارمین جلسه شورای ساماندهی کودکان کار و خیابان افزود: معاونت رفاه اجتماعی به منظور جمع آوری اطالعات اقتصادی و اجتماعی و هدفمند کردن حمایته//ای اجتماعی و بازگرداندن کودکان کار به چرخه تحصیل و آموزش، سامانهای را راهاندازی کرده است که بر اساس این اطالعات در تمام استانهای کشور با این کودکان تماس گرفته میشود. وی همچنین درباره دش//واریهای به دس//ت آوردن اطالعات کودکان بازمانده از تحصیل و خانوادهه//ای آنان توضیح داد و گفت: شناس//ایی کودکان بازمانده از تحصیل به دلیل در دست نبودن شمارههای تماس تمام افراد دارای نقصان است. اگر کودکی از تغذیه و رفتن به مدرسه محروم باشد یعنی فقیر است. اگر کودکی معلول باشد و نتواند به مدرسه برود بازهم فقیر است و امیدوارم برای بازگشت کودکان دوره ابتدایی به مدرسه سیاستگذاری و توجه خاص شود. تاکنون 110 هزار کودک بازمانده از تحصیل در کل کشور در مقطع ابتدایی شناسایی شده است و امید میرود با همکاری تمام دستگاهها روند شناسایی با دقت و سرعت بیشتری پیگیری شود.

معاون رفاهی وزارت رفاه افزود: 55 هزار نفر از این کودکان تحت پوش//ش نهادهای حمایتی کمیته امداد و بهزیستی هستند. به طوری که حدود 38 هزار کودکتحتپوششبهزیستی52 هزارتحتپوششکمیتهامدادوهشتهزار تحت پوشش هردو نهاد قرار دارند.

همچنین روزبه کردونی، مدیر کل دفتر پیشگیری از آسیبهای اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دبیر ش//ورای عالی رفاه اجتماعی در این نشست ابعاد مختلف مشکالت کودکان کار وخیابان را مطرح کرد. براساس این گزارش، زبالهگردی به عنوان بدترین اشکال کار کودک نیز مطرح شد و نماینده سمن جمعیت امام علی نتایج یک پژوهش که بین بیش از 600 کودک زباله جمعکن جمع آوری شده بود را ارائه کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.