دستگیری فردی که اقدام به نصب پرچم داعش کرده بود

Jahan e-Sanat - - News -

ایلنا- دادس//تان عمومی و انقالب مرکز استان فارس از دستگیری فردی خبر داد که به نصب پرچم گروه داعش در محل پل فسای شیراز اقدام کرده بود.

صالحی با اعالم این خبر گفت: این فرد در محل پل فس//ای ش//یراز اقدام به نصب پرچم داعش کرده بود که پس از شناسایی از سوی عوامل انتظامی دستگیر شد. فرد دستگیر شده تحت بازجویی قرار دارد تا علت و انگیزه رفتار مجرمانهاش مشخص شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.