15

Jahan e-Sanat - - News - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

مخالفت دوباره PSG با فروش وراتي به بارسلونا با وجود اينكه بارس//لونا حاضر است براي جذب وراتي رقم بسيار بااليي پرداخت كند اما پاريس//نژرمن دس//تبردار ستاره ايتاليايي خود نيست.

با وجود اينكه ماركو وراتي به صراحت اعالم كرده دوست دارد راهي بارس//لونا شود و آبياناريها هم به جذب اين بازيكن ايتاليايي عالقه دارند اما به نظر ميرسد پاريسنژرمن اجازه جدايي را به ستاره خود نميدهد. حتي با وجود اينكه بارسلونا حاضر است 100 ميليون يورو پرداخت كند. مدير برنامههاي وراتي گفت: در جلس//ه اخيري كه با س//ران پاريسنژرمن داشتيم تاكيد كردم كه وراتي ميتواند با 100 ميليون يورو راهي بارسلونا شود اما باشگاه پاريسنژرمن دوست ندارد اين بازيكن خود را از دست دهد و به همين دليل بايد بگويم كه اين انتقال بسيار سخت است.

او ادامه داد: وراتي چند پيش//نهاد خوب ديگر هم دارد اما به نظر ميرس//د بايد به كار خود ادامه داد. اين بازيكن ايتاليايي 24 س//ال س//ن دارد و از س//ال 2012 تاكنون در پاريسنژرمن بازي ميكند. ژاوي، ستاره پيشين بارسلونا از وراتي بهعنوان بهترين گزينهاي براي جايگزيني خود سخن به ميان آورده است. جنگ انگليسي- ايتاليايي بر سر ستاره لوركوزن دو باش//گاه چلس//ي و التزيو به دنبال جذب س//تاره تركيهايتبار بايرلوركوزن در تابستان هستند.

بايرلوركوزن فصل نااميدكنندهاي را پشت سر گذاشت و نتايج بد اين تيم باعث شد دوباره سرمربي خود را تغيير دهد. يكي از بازيكنان خ//وب لوركوزن در فصلي كه گذش//ت ه//اكان كالهاناوغلو بود كه توانس//ت در 22 بازي هفت گل به ثمر رس//اند. روزنامه بيلد آلمان به نقل از سان نوشت كه باشگاه چلسي و التزيو ايتاليا دو مشتري جدي ستاره تركيهايتبار لوركوزن هستند و تالش ميكنند اين بازيكن را در تابستان جذب كنند.

كالهاناوغل//و پي//ش از اي//ن تاكيد كرده اس//ت كه دوس//ت دارد بايرلوركوزن را ترك كند. او گفت: چند باش//گاه به دنبال جذب من هستند اما اميدوارم در چلسي بازي كنم. رقم فسخ قرارداد اين بازيكن 32 ميليون يورو است. قهرماني گلدناستيت در ليگ NBA بامداد ديروز در آخرين بازي فينال ليگ ،NBA گلدن اس//تيت وريرز مقابل كليولند كاواليرز به پيروزي رسيد و تعداد بردهاي خود در مسابقات فينال را به چهار رساند. به اين ترتيب اين تيم با برتري چهار بر يك مقابل كليولند به قهرماني رسيد.

در آخرين بازي فينال NBA در اوكلند بامداد ديروز گلدن استيت وريرز با نتيجه 129 بر 120 كليولندرا شكس//ت داد و توانست تعداد بردهاي خودرا به چهار برساند. در اين بازي كوين دورانت با كسب 39 امتياز و استفن كري با كسب 34 امتياز براي گلدن استيت درخشيدند و باعث قهرماني تيمشان شدند.

در س//وي ديگر ميدان لبرون جيمز عمكلرد بسيار خوبي داشت و 41 امتياز آورد و 13 ريباند داش//ت. با اي//ن حال تالشهاي او براي قهرمان//ي كليولند كافي نبود. در آخر ب//ازي، كوين دورانت بهعنوان ارزش//مندترين بازيكن فصل NBA معرفي شد. دورانت اولين فصل خود با گلدن اس//تيت را س//پري كرده بود. او از ماه ژوئيه به اين تيم پيوسته بود. دورانت بعد از اين موفقيت گفت: ما گروه و اجتماع خوبي داريم. همچنين جو ورزشگاه و هواداران نيز عالي هستند. خوشحالم كه جزيي از اين قهرماني بودم. قرارداد گريزمان تا 2022 تمديد شد ستاره فرانسوي تيم فوتبال اتلتيكومادريد اسپانيا قرارداد خود را با اين تيم تا 2022 تمديد كرد.

آنتوان گريزمان بازيكن فرانسوي كه از تيمهاي بزرگ انگليسي و ايتاليايي پيشنهاد رسمي داشت پس از آن كه اتلتيكومادريد از خريد بازيك//ن تازه محروم ش//د، مقابل خبرنگاران ايس//تاد و گفت: اكنون وظيفه اخالقي همه ما بازيكنان اين است كه تيم خود را تنها نگذاريم. گريزمان اكنون قرارداد رسمي خود را با اتلتيكومادريد تا پايان سال ميالدي 2022 تمديد كرده و تيمهايي نظير ميالن، منچستريونايتد و پاريسنژرمن ديگر اميدي براي داشتن او ندارند. افقي: -1 بهرهبردار از تولید- لقب نخستوزیران دوران مشروطه -2 زمین شخمخورده و آماده كشت- ناسپاسي در برابر خداوند- طبقه باالیي سالن سینما و تئاتر -3 مدنیت و شهرنشیني- از اقسام شعر فارسي- پلیس سایبري -4 ایزد خورشید در مصریان قدیم- زیباروي شهر تروا- لقبي در هندوستان- پوشاننده گناه و از صفات باري تعالي -5 قدیمي و دیر سال- پیمان ازدواج- از مصالح ساختماني- شاه توخالي -6 رفتاري از روي صلح و سازش- هیچگاه -7 فرهیخته و مودب- نقاش ایراني تابلوي رودكي- منسوب به شهر زادگاه پیامبر گرامي اسالم)ص( -8 لوح فشرده رایانهاي- روانشناس اتریشي كتاب تعبیر رویا- شاعر فصلي -9 نوعي نسبت خانوادگي- تعقیبكننده- نوعي تلفن همگاني -10 جانور دریایي عظیمالجثه- بیماري روحي اختالل حواس -11 رمق و بوي ماندگي- همواره- خویشاوندي- امیدواري -12 سخن اشاره و كنایه- تنپوش- حركت غیرارادي عضله- واحدي در مساحت -13 چه بسیار- كشوري در شرق قاره آفریقا- داراي توانایي دیدن -14 فرودگاهي در شهر پاریس- گوشت بياستخوان- خداحافظ -15 واحد سنجش فشار صدا- كتابي از راینر ماریا ریلكه شاعر آلماني

ج عمودي: -1 س//هیم و آبون//ه- ش//هري در مرك//ز اس//تان آذربایجانشرقي -2 عبادتگاه راهبان مس//یحي- اش//اره به نزدیك- جنگ اسكندر مقدوني با داریوش سوم هخامنشي -3 چش//م درد- به صورت نمایش//ي و سمبلیك- از انواع زیتون -4 كاله قرمزرنگ مردان مصري- واحد پول كش//ور غناپرندهاي افسانهاي- باالي دندان -5 حالت انسان در خود فرو رفته- جالي روي سفال كاشياز خردمند قبول كنید- آب ویرانگر -6 ظرف زغال بر افروخته- از مطبوعات فرانسه -7 وارونه- بخشي از گل- بیماري عفوني حاد كودكان -8 از نوش//تافزارها- تعوی//ض هواي فضاهاي بس//تهدویدن اسب -9 آب//ي كه بيفایده روي زمین جاري ش//ود- تحتاني- از گیاهان دارویي -10 درجه واالي شرعي- تنبلي و ضعف 11-حبسبرايتمامعمر-گلسرخ-امتحانغیرشفاهي-از احشاممفید -12 خمیدگي پارچه- مظهر س//ختي و س//فتي- محمولهورزش تیمي بدون توپ -13 سازگاري همراه با محبت- سرماي بسیار شدید- چین و چروك پوست -14 ب//زرگ ای//ل و طایف//ه- قط//ع ضبط فیل//م- حیوان و موجود زنده -15 استعفا- صمیمیت و اخالص همراه با اعتقاد جوابجدولشماره409 م غ ف ر ت ر ن گ ي ن ك م ا ن د ر ي ا ب ا و ا خ س ت گ ي ي ا س ر ا ه/ ب ر د و ر ا م د ر م ا د ل و ت و ا ت ه/ ت م ت ه/ ش ت ي م س ي ا ي ن و د م ل ك ه/ ا ن ت ف ا ع ر ق ت م ا س ب ق ا س ت ر س ل س و و ا ب ا د ا م ا م ل ا ه/ ي ا ه/ و م ا ر ا ل ا ه/ ل ل م ي ز ر ع ر ا ن د ي ع ز ي د ن ا ز ش ت ي د س ن ر ق ا ب ا ر ا ش ه/ ا ب ب خ ا ر ق و ت ق ل ب ا ل و ي ي ل ا ق ل ن ا ا ن و ا ر ه/ ز ا ر د س ت ا ن ش ا ن س ي

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.