امنترين پرواز فوتبال ايران به جامجهاني با كيروش

Jahan e-Sanat - - News - تلكس

تيم ملي فوتبال ايران با تدابير مرد پرتغالي بار ديگر به بزرگترين آوردگاه فوتباليجهانرسيد.تيممليفوتبالايراندوشنبهشبگذشتهبرايپنجمين بارموفقشدبهبزرگترينآوردگاهفوتباليجهانيعنيجامجهانيصعودكند؛ صعودي بيدغدغه و بدون نگراني. هنوز به ياد داريم صعودهاي قبلي را كه تا مرز جان به لب شدن ميرفتيم و به واقع ميمرديم تا حريفان را ميبرديم و در نهايت صعود ميكرديم ولي اين بار خبري از جان به لب شدن نبود و تيم ملي با اقتدار مثالزدني براي دومين بار پياپي به جامجهاني رسيد.

شاگردان كارلوس كيروش پرتغالي الحق واالنصاف اين بار با اقتدار هر چه تمام و بهعنوان دومين تيم جهان با ثبت ركوردهايي بينظير به جامجهاني رسيدند. ركوردهايي كه هر كدامشان براي جاودانه شدن يك تيم در فوتبال جهان كافي است؛ ركوردهايي در سطح آسيا و جهان كه بايد براي هركدام از آنها سالهاي سال به سختي كار كرد و ممارست به خرج داد تا بتوان هر كدام از آنها را دوباره شكست داد و بحق اين بار اين صعود با جواناني به دست آمد كه بسياري از آنها تا قبل از آغاز دور جديد مقدماتي جامجهاني هيچ نشاني از آنها نبود اما با شناختي درست و دقيق به پيكره تيم ملي فوتبال ايران اضافه شدند تا با درايت كادرفني و تالش همه مسووالن فوتبال كشور يك افتخار بزرگ براي تيم ملي فوتبال ايران به دست بيايد.

صحبت از كادرفني و در رأس همه آنها كارلوس كيروش به ميان آمد؛ مردي كه حاال براي چهارمين بار با سه تيم مختلف به جامجهاني ميرسد تا ديگر هيچ منتقدي در شقيقهاش تا مدتهاي مديدي خيال انتقاد غرضورزانه خطور نكند. كيروش اگرچه طي شش سال حضور در فوتبال ايران و به ويژه طي سه سال اخير مصائب زيادي را براي آمادهسازي تيم ملي متحمل شد اما شب گذشته نشان داد كارش را خيلي خوب بلد است و با يك پيروزي ديگر تيمش را با عدهاي جوان كم ادعا به جامجهاني رساند؛ جواناني مانند عزتاللهي، كريمي،پورعليگنجي،آزمونو .... هرچندكهدراينبينخيليهابهنحوهرفتار كيروشدربرخوردبامنتقدانومشكالتبهوجودآمدهايرادميگرفتندوهنوز هم به آن نقد دارند اما مرد پرتغالي نشان داد اگر هم برخورد نابجايي صورت گرفته همه براي موفقيت تيم ملي بوده است! هرچند شايد اگر روي كيروش مديريت بهتري ميشد اين رفتارهاي ناهنجار كمتر ميشد و يا حداقل خيلي زودترجلويآنهاگرفتهميشد.دوشنبهشبگذشتهتاللويصعوددرچشمان مرد46 سالهپرتغاليچقدرزيبابود؛آنجاييكهحاصلزحماتشراميديدو چه بسا اين مرد كاربلد و متخصص از حاال تا جامجهاني با انرژي و توان جواني 18 ساله تيمش را براي افتخارآفريني ديگري آماده كند. حاال دوران كيروش كبير در فوتبال ايران ادامه پيدا كرده و چه بسا توقع كسب نتايج الزم اين بار در جامجهاني از اين مرد پرافتخار و تيمش كمترين توقع باشد.

در اين مسير اگرچه اتفاقاتي هم افتاد اما حداقل كيروش نشان داد براي او هدف، وسيله را توجيه ميكند و حاضر است براي موفقيت و كسب نتيجه الزم و حتي آرامش شاگردانش دست به هر كاري بزند. در اين بين حتي دستياران ايراني از تيم ملي جدا شدند و چالشهاي هميشگي با باشگاهها و برخي از اهالي فوتبال نيز ادامه پيدا كرد اما مرد پرتغالي در نهايت با تيمش از اين مسير صعبالعبور سالمت عبور كرد و قطار تيم ملي يك بار ديگر به مقصد رسيد.

ماراتنصعودبهجامجهانيهمچناندرسراسرجهانادامهداردبااينتفاوت كه ايران با اقتدار راهي جامجهاني شده است و از حاال ديگر بايد مسووالن دولتي وورزشيكشوربهفكرصعودبهمرحلهحذفيجامجهانيباشندوامكاناتورش ايران را براي رسيدن به اين هدف مهم بسيج كنند. بدون شك كيروش نشان داد اگر ابزار الزم را داشته باشد، ميتواند هر موفقيتي را رقم بزند. در اين بين حداقل در قاره كهن به خواستههايمان رسيدهايم و چه بسا اگر در يك سال باقي مانده نيز ايجاد آرامش در فضاي تيم ملي اولويت همه مسووالن باشد، اين بار بتوان در قله فوتبال جهان در مسكو به كاري بزرگ فكر كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.