44 ميليارد و 600 ميليون تومان پاداش صعود به جامجهاني

Jahan e-Sanat - - News -

تيم ملي فوتبال ايران مبلغ قابل توجهي از فيفا به خاطر صعود به جامجهاني دريافت خواهد كرد.

تيم ملي فوتبال ايران موفق شد براي پنجمين بار جواز حضور در جامجهاني را به دست بياورد. طبق سنوات گذشته اين بار نيز فيفا به تيمهايي كه به جامجهاني صعود كنند پاداشهايي را پرداخت خواهد كرد.

پاداش تيمها براي جامجهاني 2018 روسيه نسبت به جامجهاني گذشته در برزيل افزايش يافته است. به اين ترتيب طبق اعالم كميته اقتصادي فيفا، تيم ملي فوتبال ايران به دليل صعود به جامجهاني 10 ميليون دالر پاداش دريافت خواهد كرد كه البته اين رقم از هزينه آمادهسازي جداست.

بر اين اساس هر تيمي نيز براي حضور در جامجهاني دو ميليون دالر براي آمادهسازي خود دريافت خواهد كرد و البته حق بيمه و پرداختي به باشگاههايي كه بازيكنانشان در جامجهاني دارند نيز از اين مبلغ جداست.

با تجميع اين دو رقم، پاداش صعود ايران با احتساب دالر 3720 تومان به 44 ميليارد و 600 ميليون تومان ميرسد.

همچنين تيم قهرمان جامجهاني روس//يه 50 ميليون دالر دريافت خواهد كرد. اين در حالي اس//ت كه آلمان، قهرمان جامجهاني برزيل 35 ميليون دالر پاداش دريافت كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.