12 شهريور، پرسپوليس- وردربرمن

Jahan e-Sanat - - News -

توافق اوليه براي ديدار دوستانه پرسپوليس و وردربرمن انجام شده و در صورت مهيا بودن شرايط بازي در شهريورماه برگزار خواهد شد.

الكس//اندر نوري، س//رمربي موفق تيم وردربرمن براي مشاهده بازي ايرانازبكستان به تهران سفر و از نزديك اين بازي را تماشا كرد، صحبتهايي با اين سرمربي براي ديدار دوستانه با پرسپوليس انجام شده و توافقات اوليه صورت گرفته اس//ت تا تيم وردربرمن به ايران س//فر كند و برابر قهرمان ليگ ايران، پرسپوليس به ميدان برود.

در صورتي كه تمام شرايط مهيا شود، اين ديدار 12 شهريور برگزار خواهد شد. بايد منتظر ماند و ديد كدام بازيكنان معروف در ليست الكساندر نوري حضور خواهند داشت و به ايران سفر ميكنند. حضور مربي ايراني در بوندسليگا فرصت خوبي براي بازيكنان و حتي تيمهاي ايراني است كه بتوانند از وجود او استفاده كنند و شايد در فصل بعد بوندسليگا يك بازيكن ايراني با پيراهن وردربرمن به ميدان برود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.