محصص: با لياقت به جامجهاني رفتيم نه با شانس

Jahan e-Sanat - - News - قهرمان قهرمانان

رييس كميته فني و توسعه فدراسيون فوتبال گفت: اميدوارم با تيمهاي مطرح دنيا به رقابت بپردازيم.

مرتض//ي محصص درباره صع//ود مقتدرانه تيم ملي فوتبال اي//ران گفت: در بازي دوشنبهش//ب، كارلوس كيروش و كادر فني، هوش//يارانه، استراتژي بسيار باتعادل و فكرشدهاي را انتخاب كردند. مهم نيست كه ميتوانستيم گلهاي بيشتري بزنيم اما بازي را كنترل كرديم. در دقايق حساس بازي، در ميدان مسابقه ايران تيم برتر بود.

وي ادامه داد: آرايش بازيكنان بس//يار بافكر و مدبرانه انتخاب شده بود. گل مهدي طارمي از گلهاي بسيار زيباي مقدماتي جامجهاني است و بازيكناني مثل جالل حسيني و پورعليگنجي خيلي خوب كار كردند و بازيكنان ديگر نيز در تمام خطوط عالي بودند. از صعودمان خوشحال هستيم و با بررسي صحبتهاي تاج، ساكت و كارلوس كيروش مشخص ميشود نياز به امكانات بيشتر و بهتري براي تيم ملي داريم.

محصص در پايان گفت: كيروش به مهرههاي جوان فرصت بازي داد و تيم ايران با لياقت و اقتدار به جامجهاني صعود كرد و معتقدم صعودمان شانسي نبود. اميدوارم با تيمهاي مطرح دنيا بازيهاي دوستانه انجام دهيم تا سال آينده براي حضور در مسابقات جامجهاني تجربه خوبي به دست آوريم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.