سه نماينده ايران در جمع بهترينها

Jahan e-Sanat - - News - فوتبال ایران

فدراسيون جهاني تكواندو، رنكينگ ورزشكاران را در ماه ژوئن اعالم كرد. سايت رسمي فدراسيون جهاني تكواندو ردهبندي جهاني تكواندوكاران در ماه ژوئن را اعالم كرد كه امتيازات اين رنكينگ تا پايان مسابقات ماه 2017يم لحاظ شده است. قرعهكشي بيستوسومين دوره مسابقات قهرماني جهان 2017 كه از 3 تيرماه به مدت هفت روز در »موجو« كرهجنوبي برگزار ميش//ود، براساس اين رنكينگ از سوي فدراسيون جهاني انجام ميشود و تكواندوكاران طبق جايگاهي كه در اين ردهبندي دارند در جدول مسابقات قرار ميگيرند.

در اين رنكينگ امتيازات سال 2013 به طور كل از جدول ردهبندي حذف و از امتيازات4102 2015و بهترتيب57 و05 درصدكسرشدهاست.همچنينبااعالم رنكينگ ماه جديد، 25 درصد از امتياز ماه قبل در سال 2016 كسر خواهد شد.

در آخرين رنكينگ اعالم ش//ده از سوي فدراسيون جهاني تكواندو، آرمين هاديپ//ور در وزن -54 كيلوگرم با دو پله صعود در جايگاه س//وم قرار گرفته اس//ت، فرزان عاشورزاده تكواندوكار وزن -58 كيلوگرم كشورمان همچنان در رده دوم است، مسعود حجيزواره جايگاه نهم وزن -74 كيلوگرم را در اختيار دارد، مه//دي خدابخش//ي در رده پنجم وزن -80 كيلوگرم و س//جاد مرداني هوگوپوش وزن +87 كيلوگرم كشورمان نيز بدون تغيير همچنان در رده سوم جدول باقي مانده است.

همچنين در گروه زنان، كيميا عليزاده كه پس از المپيك 2016 ريو به واسطه آسيبديدگي و انجام عمل جراحي در هيچ رويدادي شركت نكرده بود از سال7102 در وزن26- كيلوگرم مبارزه ميكند، زهرا پوراسماعيل كه در رنكينگ ماه »مي« در رده پانزدهم قرار داشت با دو پله صعود جايگاه سيزدهم را به خود اختصاص داده است. همچنين اكرم خدابنده در وزن +73 كيلوگرم رده هفدهم رنكينگ جهاني را همچنان در اختيار دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.