آزادسازي قلعه فلكاالفالك

Jahan e-Sanat - - News -

يك نقاش//ي آبرنگ با 118 س//ال قدمت، در پناهگاه قطب جنوب پيدا شد.

گاردين نوش//ت: اين نقاش//ي متعلق به يك كاشف قطب جنوب كه پرندهاي مرده را نشان ميدهد، ميان فضله پنگوئنها پيدا شد.

دكتر ادوارد ويلس//ون كه در سال 1912 ميالدي طي سفر خود به قطب جنوب درگذش//ت، اين نقاشي را كشيد. اين اثر سالها در يك پناهگاه تاريخي پنهان شده بود.

او با كاپيتان رابرت اسكات و سه كاشف ديگر، در راه برگشت از اين سفر اكتشافي جان خود را از دست دادند.

اي//ن نقاش//ي در ميان مجموع//هاي از اوراق موجود در اين كلبه نگهداري ميشد. در اين خوابگاه 1500 اثر هنري وجود دارد كه موسسه ‪«Antarctic Heritage Trust»‬ درصدد جمعآوري آنهاس//ت. نام اين نقاشي كه زيبايي آن كارشناسان موسس//ه يادشده را شگفتزده كرده، »دارخزك «1899 ثبت شده و هنوز مشخص نيست اين اثر چطور خلق شده و بين اين اوراق قرار داده شده است.

ويلسون پزشك، محقق و نقاشي ماهر بود. گفته ميشود او در ديدار از منطقه ليتلتون در نيوزيلند، تصوير اين دارخزك را كشيد اما هنوز مشخص نيست اين نقاشي مرموز چطور سر از پناهگاه قطب جنوب درآورده است.

وضعيت اين نقاش//ي خيلي خوب گزارش شده، چون بين چند ورق كاغذ پيچيده شده و در تمام اين سالها، در تاريكي قرار داشته است.

به گفته كارشناسان، نقاشيهاي آبرنگ به نور بسيار حساس هستند و شرايط در طول 118 سال گذشته، خودبهخود از اين اثر مراقبت كرده است.

جلسه شوراي عالي ميراث فرهنگي، صنايع دس//تي و گردش//گري ظهر ديروز به رياست معاون اول رييسجمهور برگزار شد.

اسحاق جهانگيري در اين جلسه با اشاره به نقش مؤثر بخش صنايع دستي در اشتغالزايي و توس//عه صادرات غيرنفت//ي، گفت: صنايع دس//تي نماد فرهنگي ايران اس//ت و يكي از سياس//تهاي اصلي دولت حمايت از بخش صنايع دستي و توسعه فعاليتها و برنامههاي

رييس هياتمديره جامعه هتلداران فارس ازشناساييحدود057 خانهمبلهغيرمجازدر اين استان كه محل پذيرش مسافران شده خبر داد و گفت: تنها 23 واحد از اين خانهها مجوز رسمي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري گرفتهاند. رشد قارچگونه خانه مسافرها ضربه مهلكي به گردشگري و صنعت هتلداري وارد كرده است.

سيدحسن سيادتان در گفتوگو با ايسنا وضعيتهتلهايايناستانرابهلحاظظرفيت اشغال و قيمت ارزيابي كرد و افزود: امسال به نسبت سال گذش//ته ظرفيت هتلهاي اين منطقهبا01 درصدرشددراسكانگردشگران خارجي روبهرو بود كه مطمئنا اگر تعداد هتلها بيشتر بود، بيشتر هم پذيرش ميشد، چون درخواست زياد بود ولي ظرفيت محدود اجازه پاسخگويي نميداد. وي ادامه داد: ما از دولت درخواستكرديمزمانهمايشهايبينالمللي و ملي را كه هميش//ه با فصل ورود گردشگر تداخل داش//ت، جابهجا كند كه خوشبختانه امسال اين اتفاق رخ داد و بيشتر ظرفيت هتلها در اختيار مسافران و گردشگران قرار گرفت.

خارجيها56 درصدهتلهايفارس را براي 6 ماه دوم سال رزرو كردهاند

او در ادامه با اشاره به تكميل ظرفيت بيشتر هتلهاي شيراز براي ماههاي مهر تا دي از شش ماه قبل توسط گردشگران خارجي و آژانسها اين بخش است.

مع//اون اول رييسجمه//ور همچنين با اش//اره به يكي از دس//تورهاي جلس//ه تحت عنوان تدوين طرح گردش//گري جاده ابريشم اظهار داش//ت: جاده ابريشم از نظر فرهنگي، گردشگري و اقتصادي از اهميت فراواني براي ايران برخوردار است و ايران بايد بتواند نقش خود را به صورت فعال در زمينه احياي جاده ابريشم ايفا كند.

در اين جلس//ه كه وزير آموزش و پرورش، رييس سازمان حفاظت محيطزيست و مشاور رييسجمهور و دبير س//تاد اقتصادي دولت نيز حضور داش//تند، رييس س//ازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري گزارشي از روند اجراي مصوبات جلسات گذشته شورا ارائه كرد.

در اين نشست تدوين و اجراي نظام جامع آماري و حس//ابهاي اقماري گردشگري به عنوانيكيازمصوباتپيشنهاديمطرحشدكه گفت:تقريبا56 درصدازظرفيتهتلهايسه، چهار و پنج ستاره رزرو شدهاند كه با توجه به اين حجم تقاضا 70 درصد از ظرفيت اقامتي استان براي خارجيها در نظر گرفته شده و03 درصد ديگر به ايرانيها اختصاص يافته است.

ريي//س هياتمديره جامع//ه هتلداران ف//ارس درباره اس//اس اين تقس//يمبندي و اينك//ه اختصاص 30 درصد س//هم هتلها براي ايرانيها كفايت ميكند؟ توضيح داد: اين تقسيمبندي به نسبت تقاضاي مسافران ايراني و خارجي صورت گرفته كه روي تجربه فكر ميكنيم كه اين 30 درصد براي ايرانيها كفايت كند، چون معم//وال مراجعه آنها به هتلها كمتر است.

وي گفت: براي تش//ويق سرمايهگذاران به ساخت هتل الزم است برخي سنگها از جلوي پا برداش//ته شوند. هتلها چند سالي است با پديده خانههاي اس//تيجاري و خانهمسافرها دست به گريباناند و از ناحيه آنها ضربههاي مهلكي خوردهاند.

اين هتل//دار اضافه كرد: خانهمس//افرها مثل قارچ در حال رش//د هستند، بدون آن كه كنترلي در كار باشد و درحاليكه ما بايد پس از بحث و بررسي و ارائه گزارش توجيهي، مقرر شد مركز آمار ايران با محوريت سازمان مي//راث فرهنگي و با همكاري دس//تگاههاي مرتبط نسبت به استقرار و اجراي نظام آماري و حسابهاي اقماري گردشگري تا پايان سال 97 اقدام نمايد و س//ازمان برنامه و بودجه نيز اعتبار مورد نياز اين طرح را تامين كند.

تدوين طرح گردش//گري جاده ابريشم و تشكيل دبيرخانه دائمي آن در سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري از ديگر موضوعات مطرح ش//ده در اين جلسه بود كه مقرر شد اين طرح به كميسيون دولت ارجاع و به صورت دقيقتر به آن پرداخته شود و در نهايت براي تصويب در جلس//ه هيات وزيران مطرح شود.

در ادامه اين جلسه موضوع ساماندهي بيمه اجتماعي قاليبافان، بافندگان فرش و شاغالن صنايع دستي شناسهدار مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت كه قرار ش//د اين موضوع در امنيت مس//افران را تامين كنيم، س//ازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در پي تشكيل شركت مادر تخصصي است كه اين خانهها را موجه جلوه دهد. او بيان كرد: درست است كه هتل كم داريم اما نميتوانيم صورت اين مس//اله را با خانههاي اجارهاي و چادرهاي مس//افرتي پاك كنيم. باي//د كاري كرد كه س//رمايهگذار تشويق ش//ود تا كمبودها را س//ريعتر برطرف كند. بايد سازمان ميراث فرهنگ//ي و س//اير وزارتخانهه//اي مرتبط كنترلهاي خود را تشديد كنند. دولتبستهحمايتيرااجراكند رييس هياتمديره جامعه هتلداران فارس در پاس//خ به اين س//وال كه آيا قيمت گران كارگروهي با محوريت سازمان برنامه و بودجه مورد بررس//ي قرار گرفته و به يك تفاهمنامه تبديل شود.

برنامهريزي براي توسعه شهرهاي صنايع دستي ديگر مصوبه پيشنهادي اين جلسه بود كه براساس آن مقرر شد دستگاههاي اجرايي نس//بت به تامين زيرس//اختهاي شهرهاي جهاني صنايع دستي براساس اعالم اولويتها از سوي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردش//گري اقدام نمايند و گزارش ساالنه اقدامات خود را ارائه دهند.

در اين نشست دستورالعمل اجرايي تجارت اموال فرهنگي- تاريخي و هنري منقول مجاز و دستورالعمل اجرايي اعطاي پروانه موزههاي خصوصي نيز مورد بحث و بررسي قرار گرفت و پس از ارائه نظرات و ديدگاههاي مختلف مقرر ش//د اين موضوعات در جلسهاي با محوريت سازمان ميراث فرهنگي و با عضويت سازمان برنامه و بودجه كشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و نمايندگان دستگاههاي مرتبط مورد بررسي قرار گيرد و جمعبندي جلسه مذكور به عنوان مصوبه شورا تلقي و ابالغ شود. هتلها در مقايسه با خانههاي شخصي باعث نميش//ود مردم ب//ه اقامتگاهه//اي غيرمجاز گرايش پيدا كنند و وقت آن نشده كه هتلها براي اين مساله چارهاي بينديشند و در نظام مديريتي خود تغييراتي را اعمال كنند، گفت: اين خانهها هيچيك از مالياتهايي كه هتلها ميدهند را نميپردازند، معلوم است كه ارزانتر ميشوند. يك زماني وعده دادند بسته حمايتي را به هتلها اختصاص ميدهند تا برق، گاز و برخي مالياتهايشان ارزان محاسبه شود، اين كاري است كه تمام كشورهاي توريستپذير در حمايت از صنعت هتلداري و گردش//گري انجام ميدهند اما اينجا هيچ خبري از حمايت آنها نشده است.

وي ادامه داد: وقتي هتلدار مجبور است به همه ماليات بدهد، از طرفي هم با عوارضهاي گوناگون ش//هرداري روبهرو است و ماليات بر ارزشافزوده هم كه دارد، طبيعتا مجبور است قيمت را طوري تعيين كند كه از عهده تامين هزينههايجاريخودبرآيد،درچنينشرايطي اين مسافر است كه متحمل خسارت ميشود. دولت آن بسته حمايتي را اجرا كند، ما اصال ربع قيمت، خدمات ميدهيم.

مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري لرستان از آزادسازي قلعه فلكاالفالك خبر داد.

غالمرضا س//ليماني اظهار كرد: طبق توافقات صورت گرفته با نمايندگان نزاجا و قرارداد منعقد ش//ده ميان طرفين، جلسه آزادسازي حريم قلعه فلكاالفالك با حضور نمايندگان نيروي زميني ارتش اس//تان در محل س//الن جلس//ات اين اداره كل برگزار شد.

وياضافهكرد:دررابطهباتخليهكاملحريمقلعهفلكاالفالك توسط ارتش و با توجه به اينكه يگان قرارگاه تاكتيكي خرمآباد به منظور تخليه با مشكل مواجه است، تعامالتي صورت گرفت.

س//ليماني ادامه داد: طبق توافقات به عمل آمده، به منظور جمعآوري وسايل و تأسيسات متعلق به ارتش تا يكم تير سال جاري به آنها مهلت داده ش//د و بعد از آن ساختمان مهمانسرا تحويل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري داده ميشود. همچنين9 واحدسوئيتورستورانبرايمدتسهماهدراختيار ارتش كماكان باقي ميماند تا پس از تكميل مهمانسراي جديد، قرارگاه لشكر48 خرمآباد اقدام به تخليه كند.

او با بيان اينكه بانك حكمت ايرانيان سه ماه مهلت دارد تا پس از احداث سايت جديد نسبت به تخليه و جابهجايي اقدام كند، گفت: همچنين دژبان ارتش در كنار واحد يگان حفاظت ميراث فرهنگي )ناجا( كماكان تا تخليه كامل حضور دارد. در صورتي كه استمهال داده شده كفايت نكرد با توافق طرفين مدت زمان تعيين شده تمديد ميشود.

مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري لرستان با بيان اينكه پيمانكار با هماهنگي يگان حفاظت ميراث فرهنگي ميتوان//د در اراضي مذكور عمليات مرمت را انجام دهد، اظهار كرد: تخليه كامل مهمانس//راي لش//كر 84 خرمآباد گام مهمي در آزادس//ازي قلعه فلكاالفالك و در ادامه ثبت جهاني اين اثر ارزشمند به شمار ميرود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.