آغازجشنواره فيلم نيويورك با جديدترين ساخته ريچاردلينكليتر

Jahan e-Sanat - - News -

»آخرين پرچم افراشته« جديدترين ساخته ريچارد لينكليتر آغازگ//ر پنجاهوپنجمين جش//نواره بينالمللي فيلم نيويورك خواهد بود.

به گزارش ورايتي، فيلم »آخرين پرچم برافراشته« را ميتوان ب//ه نوعي دنباله فيلم »آخري//ن ماموريت« محصول 1973 به كارگرداني هال اشبي دانست كه دومين نامزدي اسكار را براي جك نيكلسون به همراه داشت و داستان آن درباره گروهي از افسران نيروي دريايي بود.

در فيلم جديد »آخرين پرچم افراشته« كه با تيم بازيگري كامال متفاوتي س//اخته شده اس//ت استيو كرول در نقش يك كهنهسرباز به نام »داك« بازي ميكند كه تنها فرزندش در اولين روزهاي تهاجم به عراق كشته شده است و برايان كارنستون نيز در نقش شخصيتي به نام »سال« بازي ميكند كه در سال 1973 جك نيكلسون ايفاگر آن بود.

الورنس فيشبورن در نقش »مولر« ضلع ديگر اين دوستي سه نفره است كه با هم يك سفر جادهاي را در نزديكي سواحل شرقي آمريكا آغاز ميكنند.

اي//ن فيلم اولين نمايش جهاني خود را روز سهش//نبه 28 سپتامبر در افتتاحيه جش//نواره فيلم نيويورك تجربه خواهد كرد؛ از تاريخ 17 نوامبر 2017 نيز اكران خود را توسط كمپاني آمازون در آمريكا آغاز ميكند.

پيش از اين فيلمهاي موفقي چون »دختر گمشده«، »زندگي پي«، »ش//بكه اجتماعي« و »قدم زدن« در افتتاحيه جشنواره نيويوركرويپردهرفتهاندوسالگذشتهنيزفيلم»سيزدهمين« ساخته آوا دو ورناي در افتتاحيه به نمايش گذاشته شد كه در ادامه نامزد نهايي اسكار بهترين مستند شد.

جشنوارهفيلمنيويوركهمچونجشنوارههايتلوريدوتورنتو يكي از كليديترين سكوهاي پرتاب براي جوايز اسكار است و فيلم »آخرين پرچم افراش//ته« ميتواند با نمايش در جشنواره نيويورك در قلب فصل جوايز سينمايي قرار گيرد.

پنجاه و پنجمين جشنواره بينالمللي فيلم نيويورك از تاريخ 28 سپتامبر تا 15 اكتبر 6) تا 23 مهرماه( برگزار ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.