آقاي روحاني اينو چي ميگي؟

Jahan e-Sanat - - News -

هومن جعفري- س//رانجام تيم ملي هم صع//ودش را ب//ه جامجهاني قطع//ي كرد تا ايران دومين كشوري باشد كه صعودش را به جامجهاني روسيه قطعي كند. در حقيقت االن هيچ سه كشوري را در دنيا پيدا نميكنيد كه به دو كشور ايران و برزيل شبيه باشند يعني به جامجهاني صعود كرده باشند!

البته جناح مقابل اعتق//اد دارد اگر به تخلفات در انتخابات رسيدگي ميشد و راي را به نفع آقاي رييسي اعالم ميكردند، باز هم تيم ملي به جامجهاني صعود ميكرد و اينطوريها هم نبود كه هواداران آقاي روحاني و دولت چو انداخته بودند كه اگر آقاي رييسي بيايد چه ميشود و چه نميشود! تازه يادتان باشد آقاي رييسي هم براي خودشان ارتباطات بينالمللي داشتند و اينطوري نبود كه ناچار شويم براي يك صعود ساده به جامجهاني كلي زحمت بكش//يم. تازه مداركش هم موجود اس//ت كه چه پولهايي به ك//يروش دادند براي يك صعود ولي مداركي در اختيار ماست كه نشان ميدهد ميشود با هزينهاي بالغ بر 10 هزار تومان، يك سيدي فيفا خريد و هر وقت دلتان خواست به جامجهاني صعود كرد. حتي مداركي موجود است كه اين نرمافزار از س//ال 97 وجود داشته و شما ميتوانيد به راحتي با هدايت مربي بومي و بدون صرف هزينه اضافه، به دست متخصصان و گيمبازان توانمند داخلي به جامجهاني صعود كنيد!

در حقيقت دولت بايد پاسخ دهد كه چرا وقتي ميشده با 10 هزار تومان هر روز به جامجهاني صعود كرد، اين همه پول بابت مربي خارجي داده؟ تازه آمارش هم موجود است كه در 1978 ما به حشمت مهاجراني 100 هزار تومان داديم تا ايران را ببرد آرژانتين! آقاي روحاني! اينو چي ميگي؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.