روایت یک ایرانی از آتشسوزی لندن از پالسکو تا ساختمان مسکونی گرنفل

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

در س//اعات اوليه صبح ديروز زماني كه بيشتر س//اكنان برج مس//كوني گرنفل در غ//رب لندن خواب بودند، اين س//اختمان دچار حريق شد.

به گفته مسووالن آتشنشاني لندن، اين آتش بعد از حدود هفت س//اعت مهار شده اس//ت كه بر اساس آخرين خبرها 6 كشته و 50 زخمی برجا گذاشته است.

براس//اس تخمينه//ا ح//دود 600 نفر در اين س//اختمان س//كونت داش//تهاند و دس//تكم دهها نفر در اين حادثه كشته و زخمي شدهاند.

حريق ديروز لندن براي بسياري يادآور اتفاق//ي تل//خ در تهران بود؛ آتشس//وزي س//اختمان پالس//كوي تهران صب//ح روز پنجش//نبه 30 دي 1395 در چه//ارراه استانبول اتفاق افتاد و پس از سه ساعت و نيم به كلي فرو ريخت.

در اين حادثه دستكم 22 نفر از جمله 16 آتشنشان، جان خود را از دست دادند و بيش از 300 نفر مصدوم شدند.

با بروز آتشسوزي در برج 24 طبقهاي گرنفل، آتشس//وزي، لندن و پالس//كو از كليدواژههاي//ي بود ك//ه كاربران در فضاي مجازي از آنها استفاده ميكردند.

انتقاد برخي از كاربران ايراني به آن بود كه چرا صداوسيما به طور زنده آتشسوزي لندن را پوش//ش داده، اما در زمان حادثه پالس//كو در س//اعات اوليه اين كار صورت نگرفته است.

نكته ديگ//ر اينكه مقايس//ه محمدباقر قاليب//اف، ش//هردار ته//ران و صادقخان، همتاي لندني او بود.

محمدباقر قاليباف پس از اتفاق پالسكو لباس آتشنش//انان را بر تن كرد و عدهاي كه او را متهم به قصور كرده بودند، خواهان استعفايش شدند.

بعض//ي از كارب//ران ايراني ب//ه كنايه از كليدواژه »صادقخان اس//تعفا« اس//تفاده كردهاند كه اش//اره به مقايس//ه درخواست استعفاي آقاي قاليباف در آن زمان دارد.

بعض//ي ديگر هم به اي//ن نكته پرداخته بودند كه چرا پالسكو فروريخت ولي براي برج گرنفل اين اتفاق نيفتاد.

بيبيسي با يكي از ساكنان برج مسكوني گرنفل گفتوگو كرده است.

سجاد 22 ساله گفت همراه خواهرش به سينمايي در نزديكي خانه رفته بود كه مادر معلول//ش تلفني او را از وقوع آتشس//وزي مطلع كرد.

آپارتم//ان س//جاد و م//ادرش در طبقه س//وم اين برج مس//كوني ب//وده و به گفته او، آتشس//وزي در طبق//ه چه//ارم آغ//از شده بود.

او گف//ت ك//ه سراس//يمه خ//ود را ب//ه ساختمان رس//انده و متوجه شده مادرش احتماال با كمك ديگران، سالم از ساختمان خارج شده است.

س//جاد اضافه كرد در آن هنگام حدود 15 نفر را ديده كه تلفني با بستگانش//ان كه در آتش گرفتار بودند، صحبت ميكردند و آنها به بستگانش//ان توصيه ميكردند با حوله خي//س جل//وي ورود دود به اتاقها را بگيرن//د و با صداي بلن//د فرياد بزنند تا امدادگ//ران س//ريعتر آنها را پي//دا كنند و نزديك س//طح زمين بمانند تا دود كمتري وارد ريههايشان شود.

سجاد اضافه كرد: يكي از آنها ايراني بود و به زبان من حرف ميزد. همسر و فرزندش در ساختمان گير كرده بودند.

وي اظهار كرد چند س//اعت بعد دوباره آن ف//رد را دي//ده و متوجه ش//ده هنوز از سرنوشت همسر و فرزندش خبري به دست نياورده است.

سجاد كه شاهد پريدن يكي از ساكنان س//اختمان كه در ميان آتش گرفتار شده بود از طبقه ش//انزدهم يا هفدهم به پايين بوده از ديگران ش//نيده كه چند نفر ديگر هم همين كار را كردهاند.

او از يك//ي از س//اكنان ش//نيده بود كه همراه همسرش مشغول فرار از مسير خروج اضطراري يا پلهفرار بوده و همسرش با چند قدم فاصله دنبال او ميآمده اما ناگهان در ميان شعلهها ناپديد شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.