اقتصاد ورزش زیر سایه صعود ایران به جامجهاني

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - ادامه نگاه نخست ‪Asz9025@ gmail.com‬

نكته كليدي هم اين است كه اگر تخصيص بودجه در ورزش سازگار با سطح توسعه اقتصادي كشور نباش//د وضعيتي كميك را ايجاد خواهد كرد در حالي كه كرهش//مالي كه شايد بهعنوان يكي از فقيرترين كش//ورهاي جه//ان ...و تلقي ميش//ود، س//الها در برخي رشتههاي ورزشي جزو مدعيان بود! بيترديد با ورزش و افتخارات ورزش//ي نميتوان كش//ور را به توس//عه رساند ول//ي ميت//وان اداي توس//عهيافتگي را درآورد. روش//ن است كه اين اداها دوامي ندارد. واقعيت توسعهنيافتگي در فقر مردم، سوءتغذيه و غيبت كودكان از مدرس//ه، كودكان كار و بازار فحش//ا ب//راي نگارنده قابل درك نيس//ت كه كودكي با مادرش از شهرستان دومرتبه به مجلس كشور در تهران بيايد و گرفتار حادثه تروريستي شود تا نماينده يك شهر تدبيري براي هزينه آزمايش او پيدا كند ولي در سمت ديگر دستمزدي به مربي فوتبال داده ش//ود كه گويي ايران سطح رفاهي همسو با فرانسه دارد! اينها با هم همخوان نيست. براي كشوري كه در اوليات توسعهيافتگي هنوز با مشكل روبهرو است و مثال مدرسه بادوام و با حداق//ل امكانات براي تحصيل كودكانش ندارد آيا جايز اس//ت كه ولخرجيهايي مثل كش//ور س//وييس انجام دهد؟ آيا سطح توسعهيافتگي ايران در سطح سوييس است؟

حتي اگر قرار است در ورزش همين بودجه را تخصي//ص دهي//م، كامال منطقي اس//ت كه س//وال ش//ود آيا ورزش همگاني اولويت دارد ي//ا ورزش قهرماني! اول انقالب به كلي ورزش قهرماني انكار ش//د كه يك نوع افراط بود ولي بالفاصله بعد از آن به ورطه تفريط فروغلتيديم. ميتوان حدس زد كه چرا ورزش همگاني فدا ش//د و ورزش قهرماني به چاه ويل پرنش//دني تبديل ش//د؟ پاسخ آن روشن است؛ ذينفعان. ذينفعان ورزش همگاني توده مردم هس//تند و ذينفع//ان ورزش قهرماني اش//خاص خاص. منفعت هر ايراني از تخصيص بودجه ورزش به ورزش همگاني ناچيز اس//ت و به همين دليل انگي//زه پيگيري نخواهد داش//ت ولي منفعت دستاندركاران ورزش قهرماني بسيار زياد است و كسبوكارش//ان به اين رويه مبتني است. به همين دليل گروه فش//اري ايج//اد ميكنند تا سياس//تگذاران و مسووالن حكومتي را به اين شكل از تخصيص بودجه ورزشي وادار سازند. آيا براي كشور بهتر است در استانهاي محروم از امكانات ورزشي، سالن ورزشي و ورزشگاه بسازد يا ورزشكاران را با هواپيماهاي فرستكالس به هتلهاي لوكس در مسابقات جهاني اعزام كند و پاداشهاي آنچناني دهد؟

چندي قبل شنيدم كه وقتي به برندگان يكي از مسابقات ورزشي جهاني 100 سكه داده شد به اعتراض آنها را برگرداند ولي جالب است جايزه فارابي كه به بزرگان علوم انساني كشور به پاس يك عمر تحقيق و تتبع داده ميش//ود كمتر از 5 سكه اس//ت. واقعا كدام يك به رفاه جامعه و شادي ماندگارتر جامعه كمك كردهاند؟ بله وجود بزرگاني چون شفيعيكدكني، مصطفي ملكيان، جوادي آملي ...و موجب نميشود كه مردم يكباره در خيابان ولوله كنند ولي جامعه بدون داشتن چنين بزرگاني قوام نخواهد داشت!

يكي از حوزههاي علمي گمنام در كش//ور ما حوزه اقتصاد ورزش اس//ت. اين رشته علمي در كش//ور ما شناختهشده نيس//ت و استعدادهاي كشور در رش//ته اقتصاد به سمت شناخت اين ساحت علمي پيش نرفتهاند. اگر ما متخصصان مبرزي در اين عرصه ميداشتيم با اتقان بيشتري ميتوانستيم نشان دهيم كه تخصيص منابع در ورزش ايران به مراتب غيربهينهتر از آن چيزي است كه تصور ميشود تا جايي كه در خأل وجود اين شناخت علمي روشن است كه بخواهيم در ورزش قهرماني سهم بيشتر و بيشتري از بودجه عمومي دولت داشته باشند. اميد است اين نوشته كه صدايي مخالف سروصداهاي بلند رايج دارد زمينه تامل بيشتر و بازانديشي را فراهم سازد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.