ائتالفاقتصادیضدآمریکا

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

س//فر اخير صدر اعظم آلمان به آمريكایالتين، در حالی مورد استقبال رهبران و رسانههای آمريكایالتين قرار گرفته است كه آمريكایالتين با توجه به شرايط روابط آلمان- آمريكا، برلين را به عنوان بهترين دوست جديد خود در دوران رياستجمهوری ترام//پ میبيند.آلم//ان در حالی خ//ود را به آمريكایالتين نزديك ك//رده كه اروپا و آمريكایالتين نگران هستند كه ديگر آمريكا يك شريك حياتی برای آنها نباشد، به همين دليل برای تضمين بقای يكديگر چشم به هم دوختهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.