تهران، شهرداري در سطح وزیر ميخواهد

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

عضوشورايمركزيحزباتحادملتضمنتاكيد براينكهشهردارنبايدازمياناعضايشورايشهرباشد، گفت:نمايندهمردمبودن،خروجييكانتخاباتاست و اين بسيار ارزشمندتر از شهرداري است كه توسط جمعيكوچكيمنصوبميشود.افكارعمومياعتماد بيشتري به نمايندگان شوراي شهر دارند و اهميت اين مسووليت بيشتر از مسووليتهاي انتصابي است.

بعد از گذشت چند هفته از انتخابات، هنوز يكي از داغترين بحثها پيرامون شهرداري و شوراي شهر، انتخاب شهردار بعدي است. شهرداري تهران هم از ايننظركهتهرانپايتختايراناستونگاهكشورهاي خارجي ابتدا به اين شهر و پس از آن به شهرهاي ديگر است و هم از اين جهت كه اين شهر در طول يك دهه اخير دچار كابوس آشفته مشكالت زيستمحيطي، ترافيكي،حاشيهنشينيها،جمعيتباال،كمبودبودجه، فروشتراكموامالكشهرو...بوده،حائزاهميتاست. همين حساسيتهاست كه افكارعمومي و گروهها و جناحهايمختلفسياسيراواميدارداهميتويژهاي به بحث انتخاب شهردار تهران بدهند.

عض//و ش//وراي مركزي ح//زب اتح//اد ملت درخصوص مطرح بودن محسن هاشمي بهعنوان يكي از گزينههاي شهرداري بيان كرد: خود محسن هاشمي به هيچ عنوان مدعي اين موضوع نيست. فكر ميكنم بخشي از هواداران ايشان اين مساله را مطرح ميكنند. براي اينكه براي انتخاب شهردار در شوراي شهر آرامش برقرار شود بايد اين حق را به اعضاي شورا بدهيم كه خودشان در يك فضاي كامال دوستانه، صميمانه و در عين حال كارشناسي شهردار را انتخاب كنند.

او افزود: بهتر است شهردار خارج از اعضاي شوراي شهر باشد تا شورا بتواند نظارت خود را بر شهرداري بيشترحفظكند.حضورهركدامازمنتخبانشوراي شهر در مقام شهرداري ممكن است اين شائبه را ايجاد كند كه منتخب مردم است و نبايد با آن برخوردي كرد يا نظارتي داشت. مردم با علم، آگاهي و هوشياري به ليست اميد راي دادند. آنها ميدانستند به محسن هاشميو02 نفرديگرليستبهعنوانعضوشوراي شهر راي ميدهند.

تاجرنيادرگفتوگوبارويداد42 خاطرنشانكرد: تهران نيازمند گزينهاي براي شهرداري است كه در سطحوزيريامعاونرييسجمهورسابقهفعاليتداشته باشد چون مديريت آينده شهر تهران، مديريت بسيار مشكلي است. در دوران مديريت قاليباف به شدت منابع پايدار شهر به فروش رفته و ما با مشكل بودجه به ش//كل جدي مواجه هستيم و همچنين نيازها و زيرس//اختهايي كه تهران به آن ني//از دارد، زياد اس//ت. هر كسي ممكن است نسبت به فردي ميل داشته باشد و احساس كند آن فرد ميتواند مسايل و مشكالتراحلكند.حقآنهاستكهچنينمطلبي را مطرح كنند ولي به نظر من متناسب با ميثاق اوليه براي عضويت در شوراي شهر، شهردار نبايد از ميان اعضاي شوراي شهر باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.