از جیب مردم مایهنگذارید!

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

مشكالت بازار كاالهاي اساسي به قدري زياد شده كه انگار اگر همه مسووالن دولت را هم دور هم جع كنند، كسي نميتواند نسخهاي براي اين وضعيت دشوار بپيچد. اين در شرايطي است كه زمزمه جدايي وزارتخانه صنعت از بازرگاني نيز به گوش ميرسد. با اين حال كارشناسان معتقدند شرايط بد بازار كه از گراني ...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.