چالش كمبود منابع

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

اعضای ش//ورای پول و اعتب//ار در تازهترين تصمي//م خود به افزايش مبلغ چند وام از محل تسهيالت قرضالحسنه رای دادند. اين در حالی اس//ت كه اكنون كاهش منابع قرضالحسنه و ع//دم توانايی بانكها در تامين منابع الزم برای پرداخت تسهيالت اين بخش از چالشهای آن محسوب میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.