اصالح طلبان سهم نمی خواهند

Jahan e-Sanat - - News -

گروهسیاسي- اين روزها در كنار چالشهاي مختلف دلواپسان براي دولت، شايد بيشترين فشار سياسي بر دولت روحاني تا يك ماه آينده تشكيل كابينهاي باشد كه قرار است تمامقد خواستههاي اصالحطلبانراتامينكند.خواستههاييكهبهنظر ميرسدحاالپسازپايانجاروجنجالهايانتخابي چندان هم غيرطبيعي نباشد. برخي از آنهايي كه در طول دوره مبارزات انتخاباتي رياستجمهوري در كنار روحاني ايس//تادند حاال منتظر پر شدن كاسهاي هستند كه در دوران انتخابات آن را براي روحاني خالي كرده بودند. برخي از كارشناس//ان سياسي معتقدند روزي كه روحاني پس از پيروزي درانتخاباتدرسخنرانيخودكابينهراموردخطاب قرار داد و گفت كه عدهاي نخواستند در كنار دولت قرار بگيرند چراكه تصور ميكردند رقيب روحاني راي ميآورد، اين حرفها را به در گفت كه ديوار بشودورويسخناونهتنهاوزيرانكابينهكهبرخي از افراد گروههاي اصالحطلب بود كه در طول دوران مبارزات انتخاباتي از آن جهت كه تصور ميكردند روحاني شانس//ي براي حضور در دولت دوازدهم ندارد،، پشت او را خالي كردند و حاال كه روحاني پيروز ميدان شده سهمخواهي آن هم آغاز شده است؛ سهمخواهي كه رييس دولت دوازدهم زير بار آن نخواهد رفت. محمود واعظي، عضو شوراي مركزيحزباعتدالوتوسعهدرپاسخبهاينسوال كه آيا انتقاد روحاني را وارد ميدانيد كه عدهاي از همكاران ايشان در دولت يازدهم آنطور كه بايد در ايام انتخابات از دولت دفاع نكردند؟ گفت: صحبت رييسجمهور درباره كابينه نبود. روحاني هميشه گفته است كه دولت فقط شامل كساني نيست كه دور اين ميز مينشينند آن كسي كه فرماندار، مديركل استان و بخشدار است نيز عضوي از دولت تعريف ميشود. براساس اين تعريف از دولت، بله عدهايميتوانستندبهترعملكنند.

با اين حال روحاني به عنوان رييسجمهوري زيرك با آن س//خنان حج//ت را بر برخي از افراد تمام كرد تا به دنبال سهم خود از كابينه نباشند. بحث سهمخواهي از دولت دوازدهم تا جايي پيش رفته است كه محمود واعظي، وزير ارتباطات كه به گفته فراكسيون اميد يكي از تغييرات كابينه است در مصاحبه با رسانهها اعالم كرده بود: ممكن است برخي گروهها عاليقي داشته باشند ولي با شناختي كه از روحاني دارم، بعيد ميدانم اينگونه سهمخواهيها در تصميمات او تاثير بگذارد. وي در پاسخ به اين سووال كه رويكرد اعتدالي در كابينه دوازدهم حفظ ميش//ود يا آنكه حضور نيروهاي اصالحطلب در كابينه بيشتر خواهد شد؟ افزود: از نيروهاي اعتدالي گرايشهاي مختلف سياسي در دولت آينده حضور خواهند داش//ت.نگاهي به رويكرد روحاني در انتخاب كابينه دولت يازدهم نشان ميدهد كه بيشتر وزراي كابينه او را اعضايي تش//كيل ميدهند كه در دول//ت اصالحات هم حضور داشتند. برخي از كارشناسان سياسي هم تني چند از وزرا همچون عبدالرضا رحمانيفضلي، وزيركشور،مصطفيپورمحمدي،وزيردادگستري و س//ردار دهقان، وزير دفاع را از جمله گروههاي اصولگرا مينامند كه نگاهي به پيشينه و اعمال آنها نشان ميدهد از جمله افرادي هستند كه براي آنها جناح اصالحطلب و اصولگرا فرقي نميكند و اگر بتواننددركابينهايقراربگيرنددستردنهبهسينه رييسجمهور اصولگرا ميزنند و نه اصالحطلب. اگرچه روحاني در دولت يازدهم با شعار اصولگرايي و اصالحطلبي پا به ميدان رقابت گذاش//ت اما در اين دوره از انتخابات با شعار اصلي اصالحطلبي به ميدان كارزار انتخاباتي آمد و همين هم تواقعات را از رييس دولت دوازدهم افزايش ميدهد.اما روحاني در اين دوره از چينش كابينه اعالم كرده است قصد دارد افرادي انتخاب كند كه بتواند مطالبات دولت دوازدهم را با آنها محقق كند و به نظر ميرس//د گروههاي اصالحطلب ميخواهند كابينه او بيش از پيش از افراد اصالحطلب صرف بهرهمند شود؛ به اين معني كه آن دسته از وزيراني كه گمان ميرود تمايالت اصولگرايي هم دارند هيچ جايي در كابينه او ندارن//د و اين امري طبيعي در دولت او خواهد بود. البته يكي از داليل اين است كه گزندهايي كه روحاني از وزارت كشور به دليل حضور استاندار و فرمانداري ديده، دليل ديگري است كه گروههاي اصالحطلب را مجاب ميكند تا از روحاني بخواهند كابينهاي يكدست از اصالحطلبان تشكيل دهد. معصومه ابتكار، معاون رييسجمهور در اين باره گفت: يقينا بسياري از رويكردهاي دولت يازدهم همگرايي جدي با دولت اصالحات داش//ته است كه فكر ميكنم رويكرد دول//ت دوازدهم در اين زمينه قويتر باش//د.ابتكار با بيان اينكه اعتدال و اصطالح//ات هر دو در ي//ك همگرايي و ائتالف عميق كار ميكنند، ادامه داد: در دولت دوازدهم هم اين ائتالف ادامه دارد چراكه جريانات سياسي حاميرييسجمهورمطالباتيداشتندكهالبتهاين مطالبات در چارچوب قانون بود و رييسجمهور نيز در چارچوب همان قانون براي اصالحات و پيشبرد بيشتر شرايط عمومي كشور تالش خواهد كرد تا درعرصهسياسيواجتماعياينمطالباترااجرايي كند.رسولمنتجبنيا،نمايندهسابقمجلسشوراي اسالميوفعالسياسياصالحطلبدرمصاحبهاي دربارهسهمخواهيگروههاياصالحطلبگفتهبود: ببينيدايندومسالهاست.يكيمسالهسهمخواهي است كه جمعيتي از روحاني حمايت كردند و حال بگويندكهسهممانراميخواهيمكهچنينچيزي وجود نداشته و ندارد. به اين معنا كه اصالحطلبها، حاميان ايشان و حتي اصولگرايان معتدل در صف نيستند كه سهمش//ان را بگيرند، آنها به وظيفه خودشان عمل كردند و رييسجمهور هم بايد به وظيفهاش عمل كند.وي افزود: مس//اله ديگر اين است كه هر انسان منصفي قبول دارد كه درصد بس//يار بااليي از موفقيت دولت روحاني مديون اصالحطلبان است. درست است شخصيت خود ايشانومجموعهايازاعتدالگراياناصولگراهمموثر بودهاند اما آنها درصد كمي را تشكيل ميدادند و از طرفي در دورههاي گذشته و به ويژه در دولتهاي نهم و دهم اصالحطلبان بهطور كلي منزوي و به حاش//يه رانده شده بودند. منتجبنيا ادامه داد: از ط//رف ديگر در دولت يازدهم هم آنطور كه بايد از وجود اصالحطلبان اس//تفاده نشد و اين انتظار برآورده نشد بنابراين با توجه به اين چند نكته فكر ميكنم اين وظيفه خود روحاني و دوستان ايشان است كه به اصالحطلبان بيشتر توجه كنند كه اين را نميشود گفت سهمخواهي از رييسجمهور.

همراهي مجلس با دولت براي تشكیل ک باینه

با اين حال تا تش//كيل كابينه دولت دوازدهم ح//دود كمتر از دو ماه باقي مانده اس//ت و گروه اصالحطلب براي س//همخواهي پا پيش گذاشته اس//ت. البته تا ح//دودي تركيب مجلس دهم با حضور فراكس//يون اميد خيال روحاني را راحت ك//رده تا بتواند براي اعضاي كابينه خود راحتتر راي اعتماد بگيرد. با اين حال خطر عصيان برخي از همين افراد در فراكسيون اميد مجلس هم وجود دارد. تعدادي از اعضاي فراكسيون اميد كه پس از رسيدن بركرسي بهارستان عهد خود را فراموش كردند و البته برخي از آنهايي كه عهد خود را كنار نگذاشتند در جريان رايگيري هيات رييسه در تالش بودند تا سهم خودشان را در هيات رييسه مجلسبگيرندودرهمينمياناگربرخيازاعضاي گروههاي فراكسيون مستقلين جاي اين اعضاي اصالحطلب را پر نكرده بودند وضعيت هياترييسه مجلس به گونه ديگري پيش ميرفت. اين چالش است كه گروههاي اصالحطلب حتي در مجلسي كه خودشان دست گرفتهاند روبهرو هستند. با اين حال نگراني مجلس از كابينه جديد موجب شده برايكمكبهرييسجمهورواردميدانشود.پيش از اين پارس//ايي اع//الم كرده كه مجلس با دولت براي انتخاب وزرا همكاري ميكند و در اين زمينه ميتواند شاخصهاي مهمي را براي دولت تبيين كند. اين نماينده مجلس گفته بود: در انتخاب وزرا، اختيار با دولت است و در اين زمينه فراكسيون اميد مجلس شاخص ارائه ميدهد.وي تصريح كرد: اگر دولت از ما مشورت بخواهد، قطعا شاخصهايي را كه يك وزير ميتواند در مجلس راي كسب كند را به دولت ارائه ميكنيم، دراين زمينه صحبتهايي با دولت ش//ده ولي بهطور رسمي اين شاخصها تعيين ميش//ود.نماينده مردم شيراز در مجلس گفت: رييسجمهور خيلي صريح اظهار كرد كه ما افرادي ميخواهيم كه همراه باشند و در اين زمينه اميدواريمكهازافرادشاخصدردولتاستفادهشود. پارساييتاكيدكرد:درهياترييسهفراكسيوناميد اين موضوع را مطرح كرديم و به احتمال زياد در هفتهآيندهجلساتيدراينفراكسيوندراينزمينه برگزار ميكنيم. عالوه بر اين در تازهترين اظهارات س//خنگوي فراكسيون مجلس اعالم كرده بودند كه اعضاي فراكسيون مجلس درخواست ديدار با روحاني براي چينش و گزينش كابينه را از دولت داشتهدارند.پارساييگفت:فراكسيوناميدتقاضاي مالقات با روحاني را ارائه كرده البته هنوز به صورت رسميبامجلسمشورتنشدهوليماانتظارداريم دولتازجنبههمفكري،تعاملوهمكاريبامجلس ورود كند تا ش//اهد انتخاب نيروهاي توانمند در كابينه دوازدهم باشيم. بهرام پارسايي با بيان اينكه طبقشنيدههاتغييراتكابينهبيشاز05 درصد خواهد بود، اضافه كرد: در مورد برخي وزارتخانهها مثل نفت، وزارت امور خارجه، كشاورزي و بهداشت اجماع وجود دارد كه در آنها قوي عمل شده است و از گزينههاي قابل دفاع دولت هستند و در مقابل انتظارميرودتغييراتيدربرخيوزارتخانههايديگر از جمله ارتباطات و كشور ايجاد شود. وي افزود: انتظار مردم اين است كه همانطور كه روحاني هم گفتند كابينه را كارآمد، همدل و منسجم بچينند. دولت در بستن كابينه بايد پاسخگوي مطالبات مردم باشد و اين مطالبات نهتنها در چيدن كابينه بلكه در سياستهاي پيشروي كابينه و شخص رييسجمهور مورد توجه قرار گرد. نماينده مردم شيراز در مجلس ادامه داد: انتظار اين است وزرايي كه ب//ا دولت همراه نبودند چ//ه از نظر گفتمان يا عملكرد در آنها تغيير ايجاد ش//ود. همچنين وزارتخانههاي جديد نياز به مديران چابك، قوي، كارآمد و با روحيه و ان//رژي دارد. در مورد وزارت كار و تامين اجتماعي نيز اين انتظار وجود دارد كه اين دو بخش از يكديگر جدا شود چراكه مرتبط با يكديگر نيستند و در صورت جداسازي كارآيي آنها باالتر ميرود و اين به نفع دولت است.

با اين حال چالش روحاني در انتخاب كابينه كم نخواهد بود. اگر او بخواهد در كابينه خود تنها از طيف اصالحطلبي بهرهمند شوند اين امر موجب منزوي كردن گروههاي اصولگرايي ميشود كه در آينده ممكن است به كارشكني عليه دولت روي بياورند. از آن طرف روحاني يكبار در چهار س//ال گذشته طعم انتخاب وزراي متمايل به اصولگرايي را چش//يده و چون ميخواهد در چهار ساله باقي مانده تمام س//عي خ//ود را معطوف به وعدههاي انتخاباتي كند و نميتواند با حضور افرادي از جناح مقابل كه همسو با سياستهاي دولت نيستند كار كند بنابراين روحاني در دوراهي سخت در انتخاب وزرا قرار دارد. وزرايي كه احتماال همه از گروههاي اصالحطلبانتخابخواهندشدوالبتهاينموضوع راه را براي چهار سال آينده براي او دشوار ميكند. روحاني به خوبي ميداند انتخاب هر دو گزينه باال ميتواند مشكالت زيادي را براي او به بار بياورد اما او براي پيشبرد اهداف خود ناچار خواهد بود دست بهريسكبزرگيبزندتااهدافاصالحطلبيراپياده كند. اهدافي كه با وجود مخالفان دولت و دلواپسان كار آساني نيست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.