10 نماينده از امضاي خود در اين ماجرا اظهار بياطالعيکردند

Jahan e-Sanat - - News - پارلمان

گروهسیاسي-اينروزهاطرحسوال ازرييسجمهورنقلمحفلبهارستانيها ش//ده و منتقدان دولت با كليد زدن آن ب//ه دنبال ايجاد فصل جديدي در روابط ميان مجلس و دولت هستند. در جلسه روز سهشنبه مجلس برخي نمايندگان نامهاي خطاب به رييسجمهور تنظيم و از وي تقاضا كردند كه شخصا درخصوص رسيدگي به موضوع و مساله موسسات مالي و اعتباري به ويژه كاسپين ورود پيدا كنند؛ نامهاي كه ظاهرا دلواپسان بعد از جمعآوري46 امضاعنواننامهراباعنوان طرحسوالازرييسجمهوردربارهعملكرد دولت و بانك مركزي در قبال موسسات ماليواعتباريبهويژهكاسپينتغييردادند و حاال برخي از نمايندگان از سوءاستفاده سياسيازاعتمادبههمكارانخودناراضي هستندوازنيتخيرخودجهتپيگيري حقوق خود به مردم س//خن ميگويند كه تبديل به پيگيري اغراض سياس//ي تندروهايمجلسشده.زهراساعي،عضو فراكسيون اميد مجلس شوراي اسالمي با بيان اينكه سوال از رييسجمهور ادامه رفتارهاي جريان انحرافي اس//ت، گفت: موضوع سوال، غيراخالقي است و اعالم ن//ام من به عنوان يكي از امضاكنندگان سوال، سوءاستفاده سياس//ي از اعتماد نمايندگان است. نماينده مردم تبريز در مجلسديروزدرگفتوگوييضمناظهار بياطالعي از اعالم نام وي به عنوان يكي از امضاكنندگان سوال از رييسجمهور افزود:يكيازنمايندگانباحضوردرجمع مجلسياناعالمكردبرايپيگيريمسايل مربوطبهموسساتماليواعتباريواحقاق حقوقمالباختگاناينموسساتدرحال ارسالنامهايبهرييسجمهوربرايتسريع روندپيگيريهاست.نمايندهمردمتبريزدر مجلسيادآورشد:باوجودتفاوتدرساليق سياسي، جمعي از نمايندگان فراكسيون اميدازجملهاينجانببرايپيگيريحقوق مردم و با نيت خير اين نماينده را در اين موضوع همراهي كرديم اما متاسفانه بار ديگر براي اين گروه منافع مردم تبديل به امري براي پيگيري اغراض سياس//ي شد و هدف، وسيله را توجيه كرد. ساعي خاطرنشانكرد:هنگامامضايايننامهبه هيچ عنوان بحث سوال از رييسجمهور مطرحنبودوقراربرارسالنامهوجمعآوري امضا براي درخواست پيگيري ساماندهي موسساتغيرمجازماليبود.

وي ادام//ه داد: اع//الم س//وال از رييسجمه//وري با امض//اي اينجانب سوءاس//تفاده سياس//ي از حسن ظن و اعتماد ميان نمايندگان است و درحالي كه انتخابات با راي بينظير مردم و دولت دكتر روحاني ب//ا راي باال آماده خدمت ميشود،اينرفتارهايتفرقهافكنانهخالف منافع ملي و شأن نمايندگاني است كه مغرضان//ه خانه مل//ت را محل پيگيري اهداف جناحي و گروهي خود ميدانند. عضو فراكس//يون اميد مجلس افزود: در اولينجلسهعلنيمجلسبعدازتعطيالت دربارهاينبياخالقيتذكرميدهمواعالم خواهم كرد كه وظيفه ما پيگيري حقوق تضييعش//ده مردم در موسس//ات مالي غيرمجاز است نه سوءاستفاده از درد مردم براي اغراض سياسي و گروهي. سيدجواد ابطحي، نماينده مردم خمينيشهر در مجلس شوراي اسالمي از جمعآوري46 امضا از نمايندگان مجلس براي درجريان انداختن س//وال از رييسجمهور درباره عملكرد دول//ت و بانك مركزي در قبال موسساتماليواعتباريبهويژهكاسپين خبر داد. بي//ش از 10 نماينده مجلس شوراي اسالمي تاكنون از امضاي خود در اينسوالاظهاربياطالعيكردهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.