آمريکاعلیهايراناقدامکند،پايگاههاي نظامياشناامنميشوند

Jahan e-Sanat - - News - موضع دفاعی

مشاور عالي فرماندهي معظم كل ق//وا گفت: چنانچ//ه آمريكا بخواهد جنگي را عليه ايران آغاز كند، تمام پايگاهه//اي نظامي اين كش//ور در منطقه ناامن خواهند شد.

سرلش//كر رحيمصفوي در جمع فرماندهان و دانش//جويان دانش//گاه هوايي شهيد س//تاري گفت: هدف نهاي//ي از جنگه//ا تحمي//ل اراده سياس//ي ي//ك كش//ور ب//ر دولت و ملت ديگر كشورهاس//ت و اين گونه تحميله//ا ي//ا با تصرف بخش//ي از خاك كش//ور يا حاكم ك//ردن نوع خاص//ي از حكومت ميس//ر خواهد شد. وي افزود: زمان جنگ تحميلي عليه ايران، جهان به شكل دوقطبي اداره ميش//د و تنها در آن زمان بود ك//ه اي//ن دو قطب ابرق//درت براي تضعيف كش//ورمان سر ميز مذاكره نشس//تند و تصميمات مهمي عليه جمهوري اس//المي اي//ران گرفتند. مش//اور عالي فرماندهي معظم كل قوا اظهار داشت: در راستاي حمايت همهجانبه از رژي//م بعث و تضعيف نظ//ام نوپاي جمهوري اس//المي، از س//ال 65 تا 67 آمريكا به سكوهاي نفتي ايران حمله ميكرد و اطالعات منطقه را به صورت آنالين در اختيار عراق ميگذاشت. سرلشكر صفوي با اشاره به تاكيدات مقام معظم رهبري در خص//وص حض//ور فرماندهان و پيشكسوتان دوران دفاع مقدس در دانشگاههاي نظامي براي آشنا كردن دانشجويان با فرهنگ ايثار و شجاعت بيان كرد: دانش//جو بايد پژوهشگر و محقق باش//د و حقيقت اين مطلب را درك كن//د كه چ//را حضرت امام قطعنام//ه 598 را در پاي//ان جنگ پذيرفتند و اينكه چرا بعد از پذيرفتن قطعنامه توسط ايران، عراق مجددا به خاك ايران حمله كرد و خواستار تصرف شهر خرمشهر بود. وي با بيان خاطراتي از آن دوران اظهار داشت: در عمليات والفجر 8 كه 70 روز به ط//ول انجاميد، بي//ش از 40 فروند از هواپيماهاي جنگي عراق توس//ط نيروي هوايي مقتدر ايران اس//المي ساقط شد و اين نشان از قدرت اين نيروي الهي دارد.

مش//اور عال//ي فرماندهي معظم كل قوا اتحاد و ب//رادري، دو نيروي سپاه و ارتش را مديون راهنماييها و رهنمودهاي امام راحل عنوان كرد. وي در بخش ديگري از سخنان خود گف//ت: برابر تحليل و بررس//يهاي دقيق، ب//ا وجود ادع//اي ابرقدرتي، پوش//ش كل دنيا ب//ا ناوهاي جنگي و گس//ترش پايگاههاي نظامي خود در تم//ام دنيا، ق//درت آمريكا رو به اضمح//الل اس//ت و دلي//ل آن هم عدم توانايي ختم غائله س//وريه و به كرسي نش//اندن خواستههاي خود در اين كشور است. سردار سرلشكر صف//وي ادام//ه داد: چنانچه آمريكا بخواهدجنگي را عليه ايران آغاز كند، تمام پايگاههاي نظامي اين كشور در منطق//ه ناامن خواهند ش//د و ايران قادر اس//ت تا ب//رد دو هزار كيلومتر از مرزهاي خود را از لحاظ موشكي تحت پوشش قرار دهد.

وي در پايان ضمن محكوم كردن تروريسم تصريح كرد: داعش از نظر فكري و ايدئولوژي، س//لفي و وهابي است كه از منظر اين گروه تكفيري ش//يعه كاف//ر و زنان ش//يعه بايد به كنيزي گرفته شوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.