دوطرفه است

Jahan e-Sanat - - News -

خانه ملت- نايب رييس مجلس گفت: فكر ميكنم مقصود مقام رهبري از تعبير »آتش به اختيار« اين است كه اگر مسووالن به وظايف خود عمل نكردند، دانش//جويان و ساير اقشار موظف هستند كه خود اقدام كنند؛ اين امر ش//امل همه حوزهها اعم از فرهنگي، سياس//ي و اقتصادي ميش//ود. مثال اگر در دانش//گاهي مساله نظارت بر پوشش اس//المي ناديده گرفته و منجر به ولنگاري شد، دانشجويان موظفند خود وارد عمل شوند.

ي//ا اگر آزادي بيان مخدوش ش//د و به منتق//دان حكومت اجازه اظهارنظر داده نش//د يا افرادي را بدون حكم قضايي و برخالف قانون اساسي حصر خانگي كردند يا مديران كانالهاي تلگرامي پرمخاطب را قبل از انتخابات بدون هرگونه توضيحي بازداشت طوالنيمدت كردند يا دانش//جويان و خبرنگاراني را به اتهامات واهي و با انگيزه سياس//ي بازداشت يا ستارهدار كردند در اينجا دانشجويان و بلكه ساير اقشار مردم آتش به اختيارند چون مسووالن به وظيفه خود عمل نكردهاند.

وي تاكيد كرد: فكر ميكنم مقام رهبري براي حراست از احكام دي//ن و اس//تقالل فرهنگي و احترام به آزاديه//ا اين تعبير را به كار بردن//د ك//ه آثار آن، هم متوج//ه دولت و هم متوج//ه همه نهادهاي حكومتي است.

به عبارت ديگر مخاطب اين دس//تور در دانش//گاهها، هم بس//يج دانش//جويي و جامعه اسالمي دانش//گاهيان هستند كه صرفا از نظام دفاع ميكنند و هم انجمنهاي اسالمي كه انتقادهايي به نظام دارند. در واقع دو طرف آتش به اختيارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.