بررسي گزارش آمانو در جلسه شوراي حکام در وين

Jahan e-Sanat - - News -

ايرنا- در س//ومين روز از نشس//ت فصلي ش//وراي حكام آژانس بينالمللي انرژي اتمي در وين، جديدترين گزارش يوكيا آمانو، مديركل آژانس مورد بررسي قرار گرفت. سفير و نماينده دائم جمهوري اسالمي ايران در آژانس بينالمللي اتمي با اعالم حمايت اكثر كشورهاي عضو شوراي حكام از ادامه اجراي برجام گفت: اجراي تعهدات برجام توسط آمريكا تاكنون براي ايران پذيرفتني نبوده و نيس//ت و آمريكا بايد به تعهدات خود عمل كند. نجفي پس از پايان جلس//ه صبح چهارشنبه شوراي حكام آژانس گفت: موضوع ايران در اين جلسه شوراي حكام نسبت به جلسات قبلي به صورت خيلي كوتاه بحث شد و تقريبا يك س//اعت طول كشيد و اين نش//ان ميدهد كه بحث اجراي برجام در ايران به سهولت پيش ميرود و مشكل خاصي نيست.

سفير و نماينده دائم ايران در آژانس بينالمللي انرژي اتمي گفت: ما در بيانيه خودمان ابتدا از كش//ورهايي كه درباره واقعه تروريستي اخي//ر 17) خ//رداد( ابراز همدري و به س//فارتهاي ما مراجعه كرده بودند، تش//كر كرديم. نجفي افزود: اعالم كرديم كه برنامه هس//تهاي ايران در چارچوب برجام ادامه دارد و گزارش آژانس نش//ان ميدهد، اي//ران تمام تعهدات خ//ودش را اجرا كرده اما تاكيد كرديم كه تداوم برج//ام و پايداري آن منوط به اج//راي متقابل و كامل تمام تعهدات توسط كشورهاي 5+1 است و اعالم كرديم كه اجراي تعهدات برجام توس//ط آمريكا تاكنون براي ايران پذيرفتني نبوده و نيست و آمريكا بايد به تعهدات خود عمل كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.