ورود ريیس قوه قضايیه به پرونده موسسات اعتباري

Jahan e-Sanat - - News -

می/زان- قوه قضاييه با صدور ابالغيهاي در خصوص رس//يدگي به شكايات عليه شركتهاي تعاوني اعتبار و موسسات مالي و اعتباري اعالم كرد: دادستانهاي شورا مكلفند در رسيدگي به پروندهها با دادستان كل هماهنگ باش//ند. آيتاهلل صادق آمليالريجاني با ارسال بخشنامهاي به مراجع قضايي سراس//ر كشور اعالم كرد: نظر به ضرورت هماهنگيهاي الزم در چگونگي رسيدگي به شكايات عليه شركتهاي تعاوني اعتبار و موسسات مالي و اعتباري، بدينوسيله مقرر ميشود دادستانهاي سراسر كشور مكلفند در رسيدگي به پروندههاي اين موسسات هماهنگي الزم را با دادستان كل معمول دارند. دادستان محترم كل كشور با هماهنگي روساي محترم كل دادگستري استانها، مسووليت اجراي اين بخشنامه را عهدهدار بوده و بايد گزارش موردي از اقدامات به عمل آمده را به حوزه رياست قوه قضاييه ارسال كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.