تهديد و تحريم راهحل مشکالت میان کشورها نیست

Jahan e-Sanat - - News -

ايس/نا- وزير امور خارجه كشورمان گفت: محاصره، تحريم، تهديد و مجازات نميتواند براي حل بحران در ش//وراي همكاري خليجفارس نتيجهبخش باش//د. تلويزيون الجزيره به نق//ل از وزير امور خارجه ايران اعالم كرد: حل مشكالت ميان كشورها از طريق فشار، تهديد و تحريم ممكن نيست. بر اساس گزارش صداوسيما، اين شبكه اعالم كرد: آقاي ظريف در گفتوگويي با شبكه الجزيره گفت: محاصره، تحريم، تهديد و مجازات نميتواند براي حل بحران در ش//وراي همكاري )خليجفارس( نتيجهبخشباشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.