همکارینهادها،شرطاعتمادمردمبهحاکمیت

Jahan e-Sanat - - News -

مهر- رييسجمهور با انتشار مطلبي در فضاي مجازي گفت: وقتي به تمام فراز و نشيبهاي چهار دهه گذشته نگاه ميكنيم، هر جا توفيق و پيروزي بوده، در نتيجه حضور مردم حاصل شده است؛ مردمي كه در بزنگاههاي مهم تاريخي، تصميمات درست را اتخاذ كردند و به كارگزاران نظام، مسير درست اصالح امور را نشان دادند. حسن روحاني افزود: كشور در شرايط امروز، نيازمند باالترين سطح انسجام اجتماعي، براي پيشبرد امور اس//ت درحالي كه بدون انس//جام و همكاري نهادها و تريبونهاي مختل//ف، نميتوان انتظار داش//ت كه اعتماد عم//وم مردم به حاكميت افزايش پيدا كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.