سوگواري با حضور رهبر معظم انقالب

Jahan e-Sanat - - News -

دفتر مق/ام معظم رهبري- در س//الروز ضربت خوردن موالي متقي//ان حضرت اميرالمومنين امام علي )ع(، مراس//م س//وگواري و ع//زاداري آن ام//ام همام، با حضور قش//رهاي مختل//ف مردم و رهبر معظم انقالب اسالمي در حسينيه امامخميني)ره( برگزار شد. در اين مراسم كه بعد از اقامه نماز ظهر برگزار شد، حاج ماشاءاهلل عابدي به ذكر مصيبت و مرثيهخواني در عزاي موالي متقيان حضرت امام علي عليهالسالم پرداخت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.