چالشکمبودمنابع

Jahan e-Sanat - - News -

اعضای ش//ورای پول و اعتب//ار در تازهترین تصمی//م خود به افزایش مبلغ چند وام از محل تسهیالت قرضالحسنه رای دادند. این در حالی اس//ت که اکنون کاهش منابع قرضالحسنه و عدم توانای//ی بانکها در تامین منابع الزم برای پرداخت تسهیالت این بخش از چالشهای آن محسوب میشود.

برهمین اساس در جلسه شورای پول و اعتبار مصوباتی در راستای اجرای تکلیف قانون بودجه 1396 انجام ش//د. براساس تبصره «16» قانون بودج//ه مبنی بر اختص//اص در مجموع 3000 میلیارد تومان از محل منابع قرضالحسنه برای مددجویانتحتپوششکمیتهامدادامامخمینی )ره( و سازمان بهزیستی و همچنین طبق بند )پ( ماده «89» قانون برنامه ششم توسعه و با توجه به تکالیف قوانین بودجه س//نواتی در خصوص اعطایتسهیالتقرضالحسنهاشتغال،تسهیالت پرداختی از دو محل افزایش یافت. وام ضروری 10 میلیون تومان مقرر شد تا س//قف تسهیالت قرضالحسنه اشتغالزایی برای کلیه موارد از جمله مددجویان کمیتهامدادامامخمینی)ره(وسازمانبهزیستی، ایثارگ//ران، مش//اغل خانگی و موارد مش//ابه از 15 میلی//ون به 20 میلیون تومان افزایش یابد. همچنی//ن افزایش س//قف فردی تس//هیالت قرضالحسنه ضروری )درمان، تحصیل، ودیعه مس//کن (...و از دو میلیون به 10 میلیون تومان تصویب شد.

ای//ن در حالی اس//ت که طب//ق آخرین آمار دریافتی،ازابتدایسال0931 تاپایانسال5931 با تسهیالت قرضالحسنه دریافت شده از بانکها برای اش//تغالزایی بیش از 476 هزار فقره شغل ایجاد شده است که توانسته 599 هزار خانوار را از تحت پوشش کمیته امداد خارج کند. واماشتغالزایی02 میلیونتومان اما طبق ضوابط بانک مرکزی باید سیس//تم بانکی نسبت به اعطای وامهای قرضالحسنه در سرفصلها و موارد ضروری تعیین شده از جمله م//وارد مندرج در قوانین بودجه س//نواتی مانند ازدواج، تس//هیالت اش//تغالزایی )کمیته امداد امام )ره(، سازمان بهزیستی، ستاد دیه(، مشاغل خانگی، حمام روستایی، ودیعه مسکن، بیماری، تحصیل ...و اقدام کند.

این تس//هیالت از محل منابع قرضالحسنه بانکها اجرایی میشود که شامل سود رایج بانکی نش//ده و بهطور معمول بازپرداخت آن با کارمزد چهار درصد معمول برای تسهیالت قرضالحسنه انجام میشود. منابعی که طی سالهای اخیر با توجه به کاهش جذابیت منابع قرضالحسنه که س//ودی را نصیب سپردهگذاران آن نمیکند به طور قابل توجهی کاهش یافته و مانده آن اغلب با روندی منفی در بانکها همراه بوده است.

رشد چند برابری مبلغ وامهای قرضالحسنه و تکالیف بودجهای در حالی تعیین میشود که تعری//ف چندانی برای تامی//ن منابع الزم وجود نداشته است. نگاهی به وضعیت پرداختی و مانده منابعقرضالحسنهپساندازبانکهانشانمیدهد که بعد از کسر سپرده قانونی در پایان اسفندماه 1395 نسبت تسهیالت پرداختی قرضالحسنه به سپردههای آن در اسفند 1395 حدود ،94/6 اس//فند 1394 حدود 93/4 و برای همین دوره در س//ال 1393 نزدیک به 97/3 درصد اس//ت. همچنین مانده کل س//پردههای قرضالحسنه پسانداز بعد از کسر سپرده قانونی در پایان اسفند سال قبل حدود 49 هزار میلیارد تومان و مانده کل تس//هیالت اعطایی حدود 46 هزار میلیارد تومان بوده است. وام ازدواج در دو س//ال اخیر افزایش مبلغ وام ازدواج به 10 میلیون تومان هم از محلهای اختالفنظر بانکها و مجلس به دلیل تامین منابع بود که به تکلیف برای استفاده از منابع قرضالحسنه جاری انجامید. منابعی که بانکیها آن را محل تنفس خود دانسته و تاکید داشتند از محل منابع شناور نمیتوان برای پرداخت تسهیالت مدتداری که با احتمال معوق شدن همراه است، استفاده کرد. بر این اساس با توجه به اینکه همواره تقاضا برای دریاف//ت وام ازدواج ب//اال بوده و به ویژه از س//ال گذش//ته با افزایش چند برابری آن)از سه به 10 میلیون تومان( منابع بیشتری برای پاسخگویی به نی//از متقاضیان الزم بود، با در نظر داش//تن این موضوع که بانکها با مش//کل تامین منابع قرضالحسنه مواجه هستند، اولویت پرداخت به وامهای ازدواج اختصاص یافت.

در سال گذش//ته و در جریان اجرایی شدن تس//هیالت 10 میلیون//ی وام ازدواج بود که در توضیحات مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی اعالم شد که گردش ساالنه ناشی از بازپرداخت منابع قرضالحس//نه به حدود 50 هزار میلیارد تومان میرسد. این اعالم در حالی بود که برای پرداخت وام ازدواج 10 میلیون//ی ب//ا توجه به پیشبینی تقاضای یک میلیون و 200 هزار تومانی در سال حدود 12 هزار میلیارد تومان منابع الزم بود که اگر تمامی منابع در گردش قرضالحسنه فقط به وام ازدواج اختص//اص پیدا میکرد باز هم حدود 7000 میلیارد تومان کسری وجود داشت.

در مجموع از سال 1388 تا پایان سال 1391 حدود چهار میلیون و 545 هزار نفر با مجموعه 11 هزار و 114 میلیارد تومان تسهیالت ازدواج دریافت کردند. همچنین از سال 1392 تا پایان 1395 بی//ش از چهار میلی//ون و 122 هزار نفر تسهیالت دریافت کردند که رقمی بیش از 19 هزار میلیارد تومان را دربرمیگیرد. به طور کلی از ابتدای راهاندازی سامانه ازدواج در سال 1388 تا پایان سال قبل بیش از هشت میلیون و 650 هزار نفر وام ازدواج دریافت کردند که مبلغی بالغ بر03 هزارمیلیاردتومانبرایآنازسویبانکها پرداخت شده است.

بر این اساس با ابالغ بخشنامه بانک مرکزی از ابتدای مردادماه سال قبل بانکها موظف شدند به تمام افراد در صف انتظار و همچنین متقاضیان جدیدتسهیالت01 میلیونتومانیپرداختکنند. با توجه به اینکه ح//دود 400 هزار نفر در صف انتظار قرار داشته و پیشبینی 800 هزار نفری تا پایان سال وجود داشت در نهایت بانکها مکلف شدند در هر ماه حدود 150 هزار فقره تسهیالت ازدواج پرداخت کنند.

این در حالی است که آخرین گزارشها نشان میدهد تا پایان سال قبل به بالغ بر یک میلیون نفر تسهیالت قرضالحسنه ازدواج پرداخت شده که از این تعداد به بیش از 886 هزار نفر وام 10 میلیون تومانی تعلق گرفته است. در مجموع در سال گذشته شبکه بانکی بالغ بر 9800 میلیارد تومان بابت تس//هیالت ازدواج پرداختی داشته اس//ت. در عی//ن حال 32 هزار نفر توانس//تهاند تسهیالت 20 میلیونی دریافت کنند. این افراد طبق ماده (50) قانون جامع خدماترس//انی به ایثارگران مش//مول تسهیالت قرضالحسنه به میزان دو برابر تسهیالت افراد عادی هستند که طی س//الهای 1394 و 1395 حدود 44 هزار و 500 نف//ر به مبلغ 700 میلیون تومان از این تسهیالت بهرهمند شدهاند.

راهاندازیسامانهازدواج

در مجموع از سال 1388 تا پایان سال 1391 حدود چهار میلیون و 545 هزار نفر با مجموعه 11 هزار و 114 میلیارد تومان تسهیالت ازدواج دریافت کردند. همچنین از سال 1392 تا پایان 1395 بی//ش از چهار میلی//ون و 122 هزار نفر تسهیالت دریافت کردند که رقمی بیش از 19 هزار میلیارد تومان را دربر میگیرد. به طور کلی از ابتدای راهاندازی سامانه ازدواج در سال 1388 تا پایان سال قبل بیش از هشت میلیون و 650 هزار نفر وام ازدواج دریافت کردند که مبلغی بالغ بر03 هزارمیلیاردتومانبرایآنازسویبانکها پرداخت شده است.

همچنی//ن تعداد اف//راد در ص//ف انتظار در پایان س//ال گذشته نسبت به سال 1391 تا 40 درص//د کاهش یافته و به ح//دود 480 هزار نفر رسیده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.