تقدیر از مدیرعامل بانک پارسیان در حمایت از تولید

Jahan e-Sanat - - News -

کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی، به پاس تقدیر از خدمات بانک پارسیان در اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی، رونق تولید و اشتغال و حمایت از کارگاههای کوچک و متوسط، از کورش پرویزیان مدیرعامل بانک پارسیان و رییس کانون بانکهای خصوصی تقدیر کرد.

در ای//ن زمینه نادری، نماینده مجلس و عضو کمیس//یون اقتصادی مجلس در گفتوگو با خبرنگاران پارلمانی، ضمن تقدیر از عملکرد بانک پارس//یان و مدیریت آن، اظهار کرد: بانک پارسیان در راستای اشتغال و تولید، حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط را در اولویت خود قرار داده وازاوایلسال59 تاکنونبادادنتسهیالتبهتولیدکنندگانوکارآفرینان گامهای بزرگی برداشته است.وی افزود: مدیریت بانک پارسیان در سال گذشته با برنامهریزی توانست بحران موسسه ثامنالحجج را مهار کند و این موفقیت بزرگی برای پارسیان است. بانک مرکزی باید از توان مدیریتی بانک پارسیان بیشتر استفاده کند. این بانک همواره در خدمت رونق تولید بوده و طی دو سال اخیر به این روند شدت بخشیده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.