دولت طلب بانک را پذیرفت

Jahan e-Sanat - - News -

معاون اول رییسجمهور مصوبه هی//ات وزیران درباره انتقال بدهی صندوق بیمه محصوالت کشاورزی به بانک کشاورزی تا پایان سال 94 به دولت را ابالغ کرد.در ابالغیه اسحاق جهانگیری آمده است: هیات وزیران 1395/12/8هسلجرد بهپیشنهادمجمععمومیصندوقبیمهمحصوالت کشاورزی و به استناد مواد (32) و (33) اساسنامه صندوق یاد شده- مصوب -1363 تصویب کرد:بدهی صندوق بیمه محصوالت کشاورزی به بانک کش//اورزی تا پایان سال 1394 به مبلغ 18 هزار و 98 میلیارد ریال که طینامهشماره4270169 1396/1/30خروم بهتاییدسازمانحسابرسی رس//یده است، به عنوان بدهی دولت به بانک کشاورزی منظور میشود. سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت مقررات مربوط، اعتبار الزم برای تسویه بدهی یادشده را در لوایح بودجه سنواتی پیشبینی و نسبت به صدور ابالغ تخصیص اعتبار از محل منابع موجود طبق مقررات مربوط اقدام میکند. این بند مانع استفاده از سایر احکام مربوط به تسویه و تهاتر بدهیهای دولت به بانک کشاورزی نیست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.