ایجاد036 شغلباتسهیالتبانکصنعتومعدن

Jahan e-Sanat - - News -

ایجاد036 شغلمستقیمباافتتاحششطرحصنعتی،دستاوردبانک صنعت و معدن در استان گیالن است.

به گزارش »جهان صنعت« به نقل از پایگاه اطالعرسانی بانک صنعت و معدن،تعدادششطرحصنعتیازسال2931 باتسهیالتبانکصنعتو معدندراستانگیالنبهبهرهبرداریرسیدهوبرای036 نفرشغلمستقیم ایجادکردهاست.طرحهاییادشدهشاملشرکتهایصنایعسیمانگیالن سبز، صنعت نیکان چوب پالست، پلیاستر پارس کاسپین، تالک ایرانیان، تعاونی دام دیلم صنعت شرق و گسترش فناوریهای صنعت ساختمان میش//ود که 10 میلیون یورو و چهار میلیارد ین تسهیالت ارزی و 31 میلیارد تومان تسهیالت ریالی از این بانک دریافت کردهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.