زمان واریز یارانه خرداد

Jahan e-Sanat - - News -

برخالف روال ماههای قبل یارانه ماه جاری یک روز زودتر و در ساعت 24 روز پنجشنبه همزمان با 25 خردادماه واریز میشود.

هفتادوشش//مین مرحله از پرداخت یارانههای نق//دی در حالی 25 خرداد انجام خواهد شد که در روال معمول دولت یارانهها را روز 26 هر ماه واریز میکرد.

به روال سالهای اخیر مبلغ پرداختی 45 هزار و 500 تومان به ازای هر نفر است. در عین حال که پرداختی برای حداقل مستمری خانوارهای مددجویانتحتحمایتکمیتهامدادامامخمینیوسازمانبهزیستیکهاز فروردینماه و طبق قانون بودجه آغاز شده است نیز ادامه خواهد داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.