ائتالف اقتصادی ضد آمریکا

Jahan e-Sanat - - News - بازتاب

سفر اخیر صدر اعظم آلمان به آمریکایالتین، در حال//ی مورد اس//تقبال رهبران و رس//انههای آمریکایالتین قرار گرفته است که آمریکایالتین با توجه به ش//رایط روابط آلمان- آمریکا، برلین را به عنوان بهترین دوس//ت جدید خ//ود در دوران ریاستجمهوریترامپمیبیند.

آلمان در حالی خود را به آمریکایالتین نزدیک کرده که اروپا و آمریکایالتین نگران هس//تند که دیگر آمریکا یک ش//ریک حیاتی برای آنها نباشد، به همین دلیل برای تضمین بقای یکدیگر چشم به هم دوختهاند.

افزایش اختالفات اتحادیه اروپا و آمریکا در دوره دونال//د ترامپ در زمینه مس//ایل مختلف به ویژه تجاری، کش//ورهای عضو این اتحادیه را واداشته اس//ت تا به دنبال فرصتهای اقتصادی و تجاری جدید در دیگر نقاط جهان برآیند. از س//وی دیگر بروز ش//کاف بیسابقه بین آلمان و آمریکا پس از نشست سران G7 که منجر به تاکید صدر اعظم آلمان بر لزوم استقالل عمل اتحادیه اروپا در قبال آمریکا شد، به این معنی است که از دیدگاه مرکل، آلمان به عنوان بزرگترین اقتصاد اروپا که رویکرد صادراتمحور دارد، باید هر چه زودتر در پی یافتن و حضور در بازارهای جدید برای محصوالت خود در دیگر کشورها باشد و مسلما آمریکایالتین با توجه به جمعیت و ترکیب اقتصاد آن، گزینه مناسبی به شمار میرود.

کش//ورهای آمریکایالتین تا به حال در قبال سیاس//تهای خارجی آلمان ب//ا احتیاط برخورد کردهاند. این کشورها در حالی که خواهان تعمیق مناسبات با آلمان هستند، همچنان میکوشند در حریم تنشها بین آلمان و کشورهای دیگر جهان دخالت نکنن//د. پس از آنکه ایاالت متحده عالیق چندانی در ارتباط با این کشورها از خود نشان نداد، چینیها با استفاده از موقعیت، گستره نفوذ خود را به خصوص از مسیر تجاری و سرمایهگذاریها، در این کشورها وسعت بخشیدند.

در مقایسه با چین، آلمان و اتحادیه اروپا تقریبا بهمدارخویشچرخیدند.گفتنیاستسیاستهای خارجی آلمان در سالهای اخیر بیش از همه متأثر از بحرانها بوده و براساس همین مسایل هم تعیین میش//دهاند اما احتماال اکنون این وضعیت تغییر خواهد کرد زیرا تا چندی قبل کشورهای اروپایی، ایاالتمتحدهرابهعنوانقدرتمندترینکشورجهان در کنار خود داشت، اما پس از اشتراک ترامپ در اجالس کشورهای7G آلمان به این مورد به شدت پی برد که حکومت ایاالت متحده به جای مناسبات نزدیک گذشته، اکنون در قبال مسایل بنیادی در عرصهسیاستهایجهانخودراازآلمانواروپاییها دور کرده است .

چند روز پیش آنگال مرکل به آرژانتین و مکزیک س//فر کرد و این ش//ایعه مطرح شد که وی تالش میکند یک ائتالف ضد ترامپ ایجاد کند. مرکل در کنفرانس خبری با حضور رییسجمهور آرژانتین گفت: همانطور که دیگ//ران به دنبال همپیمان هستند، برلین هم به دنبال همپیمانانی در اموری است که برایش مهم به شمار میرود.

مرکل در ای//ن دیدار ابراز امیدواری کرد که به زودی نتیجه توافق تجارت آزاد میان اتحادیه اروپا و مرکوسور مشخص شود. این دو بلوک اقتصادی مهمدرجهانپیشترهمبرمبنایتوافقهایتجاری فعالیتداشتهانداماسیاستهایدونالدترامپباعث شده این دو بلوک اقتصادی اقدام در راستای حصول توافق نهایی را امری فوری بدانند.

نش//ریه آلمان//ی هندلس بالت در م//ورد این ائتالف جدید آلمان- آمریکایالتین نوش//ت: این ائت//الف یک منطقه آزاد با جمعیتی بیش از 800 میلیون نف//ر را ایجاد میکند. با توجه به تردیدها در قبال سیاس//تهای تجاری آمری//کا در دوران ریاستجمهوری ترامپ، توافق با آمریکای جنوبی میتواند تجربهای همراه با رونق جدید را به همراه داشته باشد. شرکتهای آلمانی زیادی پیشتر در آرژانتین فعالیت داشتهاند اما رییسجمهور پیشین آرژانتین سیاس//ت انزوای بینالمللی کشورش را در پیش گرفته و ایجاد همکاری مناس//ب را میان کشورش با آلمان سخت کرده بود، اما شرکتهای آلمانی امروز امیدوارند که همکاریهای موفقی با آرژانتین داشته باشند.

مرکل همچنین در س//فر منطق//های خود به مکزیک-مهمترین شریک اروپا در آمریکایالتینهم سفر کرد، اما روابط خوب بین این دو کشور به دلیل تهدیدهای ترامپ علیه مکزیک به مخاطره افتاده اس//ت. آلمان و مکزیک دو کشوری هستند کهبابیشترینانتقادهایشدیدتوسطرییسجمهور آمریکا مواجه بودهاند.

آلمان از جایگاه اقتصادی مکزیک سود برده است اماهمزمانبااینکهترامپتهدیدکردهاوضاعراتغییر دهد، آلمان و مکزیک به دنبال راههای متفاوت برای افزایش همکاریهای دوجانبه هستند.

مکزی//ک به عن//وان دومی//ن اقتص//اد بزرگ آمریکایالتی//ن به عنوان کش//وری مطلوب برای س//رمایهگذاری شرکتها از سراس//ر جهان دیده میشود و اثبات کرده که یک شریک قابل اعتماد در تجارتآزاداست.گفتنیاستشرایطاستثناییبرای شرکتهای آلمانی در مکزیک فراهم است.

روابط مکزیک با آمریکا به گونهای پیش رفته اس//ت که مکزیک فورا به یک شریک جدید برای تضمینجایگاهاقتصادیاشنیازدارد.بنابراینمرکل قول داده تا توافق تجارت آزاد مکزیک با اتحادیه اروپا را در بهترین حالت امسال به نتیجه برساند.

پوش//ش رسانهای در آلمان و آمریکایالتین از این س//فر مرکل نشان داد که نشستها طی این سفر منطقهای با انتظارات باال برگزار شد. اگر چه مرکل تالش کرد نشان دهد جایگزینی برای ترامپ نیست اما به نظر میرسد وی رهبر جدید این دنیای آزاد لقب گرفته اس//ت. مرکل در سفر اخیرش به آمریکایالتین گفت که ایجاد دیوار علیه مهاجرت راه حلی برای چالشها در این مسیر نیست.

زمانبندی نشس//تهای م//رکل در یک زمان سرنوشتس//از برایش انجام شد. نشست گروه 20 امس//ال درهامبورگ برگزار خواهد شد. مکزیک، آرژانتین و بس//یاری از کشورها در این نشست به هدایت شرایط فعلی توسط مرکل در این روزهای همراه با شک و تردید نگاه میکنند.

هیاتی بلندپایه از مدیران اجرایی شرکتهای آلمانی مرکل را در این س//فر ب//ه منظور امضای قراردادها و توافق//ات اقتصادی و تجاری دوجانبه و نی//ز مذاکرات به منظور فراهم کردن زمینه الزم برای انعقاد توافقنامه تجارت آزاد بین اتحادیه اروپا و مرکوسور همراهی کردند. مرکوسور از آرژانتین، برزی//ل، پاراگوئه و اروگوئه به عنوان اعضای اصلی و بولیوی، ش//یلی، پرو، کلمبیا و اکوادور به عنوان اعضای ناظر تشکیل شده و عضویت ونزوئال نیز به حالت تعلیق در آمده است.

مکزیک و آرژانتین پس از برزیل به عنوان دومین و سومین اقتصادهای بزرگ آمریکایالتین شناخته میشوند. آرژانتین با توجه به پتانسیل اقتصادی و تجاری برای شرکتهای آلمانی از کشورهای ایدهآل برای سرمایهگذاری و تجارت محسوب میشود. در عین حال مرکل در شرایطی به مکزیک سفر کرد که این کشور پس از روی کار آمدن دونالد ترامپ، به دنبال تقویت روابط خود با دیگر کشورها به ویژه دولتهای اروپایی بوده است.

اکنون چشمانداز مثبتی فرا روی مکزیکیها با توجه به سیاس//تهای جدید تجاری، اقتصادی و همچنین اجتماعی آمریکا به ویژه افزایش تعرفه وارداتی کاالها و محصوالت ساخت مکزیک که به آمریکا صادر میشوند و اخراج مهاجران غیر قانونی از آمریکا که به معنای بازگرداندن آنها به مکزیک خواهد بود، وجود ندارد.

البتهمکزیکتنهاکشورآمریکایالتیننیستکه چنیندغدغهایدارد.دیگرکشورهایآمریکایالتین همباتوجهبهبرخوردغیرمنصفانهویکجانبهگرایانه ترامپ با مکزیک نگران هستند که قربانیان بعدی تصمیمات ترامپ این کشورها باشند .

کشورهای آمریکایالتین به خوبی از این مساله آگاههستندکهسیاستهایحمایتگرایانهتجاریو اقتصادیترامپکامالبهضررآنهاخواهدبود.مقامات آمریکایالتیننگرانندکهاجرایسیاستهایترامپ نه فقط در زمینه ممانعت از ورود مهاجران، بلکه در راستای تقویت اقتصاد آمریکا که با مواردی مانند افزایش مالیاتها و تعرفهها بر کاالهای س//اخت کشورهای آمریکایالتین به ویژه مکزیک صورت خواهد گرفت، موجب شود ساختار کنونی روابط متقابل اقتصادی و تجاری آمریکایالتین با آمریکا دستخوشتغییراتاساسیشود.شرکتهایآلمانی در حال حاضر فعالیتهای گستردهای در مکزیک دارند. هماکنون بیش از 1900 ش//رکت و کمپانی آلمان از جمله فولکسواگن، بآاساف)FSAB( و بای//ر در مکزیک فعالیت دارند و نه تنها فرصتی ش//غلی برای 120 هزار نفر ایج//اد کردهاند، بلکه هش//ت درصد از تولید ناخالص داخلی مکزیک را تامینمیکنند.

آلمان افزون بر این، ششمین سرمایهگذار مهم در مکزیک محسوب میشود. شرکتهای آلمانی از سال 1999 تاکنون حدود 7 / 14 میلیارد دالر در این کشور سرمایهگذاری کردهاند. حجم معامالت تجاری دو کشور نیز در حال حاضر بر 18 میلیارد دالر در سال بالغ میشود. راهبرداقتصادیچیندرآمریکایالتین در ای//ن میان هم با ع//دم تمایل حضور دولت فعلی آمریکا در فعالیته//ای اقتصادی و تجاری در منطق//ه آمریکایالتین، چین به دنبال تقویت جای//گاه خود در فعالیتهای تج//اری در منطقه آمریکایالتین است.

به نوشته روزنامه واشنگتن تایمز، ممکن است اوضاع ونزوئال خوب نباشد و برزیل با رسوایی فساد روبهرو باشد اما از دید چین که سرمایهگذاریهایش درآمریکایالتینبه001 میلیارددالرمیرسد،طبق معمول این فقط تجارت محسوب میشود.

از چین ب//ه لطف سیاس//تهای عملگرایانه تجاری و دی//دگاه درازمدتش در برابر بیثباتیها در آمریکای//ی التین مصون ب//وده، به عنوان یک شرکت مهم راهبردی و منبع پول در پایتختهایی همچونمکزیکوسیتیوبوئنوسآیرسیادمیشود. همزمان با اینکه منطقه آمریکایالتین همچنان در حال منطبق کردن خود با سیاست خارجی ترامپ است، تحلیلگران بر این باورند که این منطقه برای بودجهرسانی تاسیس//ات زیربنایی خود به سوی مناط//ق دیگری از جهان به جای آمریکا چش//م دوخته است.

در بحبوحه سیاستهای دولت دونالد ترامپ با همسایگانش، چین اثبات کرده که یک همپیمان قاب//ل اعتمادتر ب//رای درازمدت اس//ت. ترامپ و مش//اورانش تاکید دارند که سیاس//ت اول آمریکا انزواطلب نیس//ت بلکه سیاستی است که بر نفع بردن آمریکا، اقتصاد و کارگرانش از همکاریهای مختلف جهانی متمرکز است، اما بسیاری معتقدند که چین به سرعت از خالءهای ایجاد شده در مورد موضوعاتی همچون مساله تغییرات جوی در جهان و تجارت آزاد به نفع خود استفاده میکند.

یکی از اعضای موسس//ه سیاست خارجی در دانشگاه جانهاپکینز گفت: حقیقت این است که ناگهان توجه آمریکا بیشتر بر امور داخلی متمرکز شد که ممکن است تلنگری به چین برای تسریع اندک در اقداماتش باشد. البته این موضوع جدیدی نیست. فقط ناگهان گشایشی برای چین ایجاد شده اس//ت. درخواست سیریناپذیری چین برای مواد خام در فرآیند صنعتی ش//دن این کشور طی سه دهه گذشته انکارناپذیر بوده است. حتی در زمانی که نرخ رشد چین در سالهای اخیر کاهش داشته اما روند سرمایهگذاریهای این کشور افزایش داشته اس//ت. چین اکنون بیش از 100 پروژه تاسیسات زیربنایی را در سراسر آمریکایالتین برعهده دارد. چین در این راس//تا، آمریکا را پشت سر گذاشته و به بزرگترین ش//ریک تجاری بزریل، شیلی و پرو تبدیل شده است.

این نش//ان میدهد که چین در مورد منطقه آمریکایالتین جدی است و راهبردهای کوتاهمدت، میانم//دت و درازمدت در این منطقه دارد. چین همچنان به افزایش بودجهها، س//رمایهگذاریها و اجرای پروژههای تاسیسات زیربنایی در این منطقه ادامه میدهد. روسای جمهور و احزاب مختلفی طی دهه گذشته در کشورهای آمریکایالتین به روی کار آمدهاند اما چین همچنان برای حضور پررنگ در منطقه آمریکایالتین جدی بوده است.

ب//ا وج//ود برخ//ی مش//کالت اقتص//ادی در آمریکایالتی//ن از جمله تزل//زل در اقتصاد بزریل و آرژانتی//ن، تضعی//ف ارزهای منطق//ه و کاهش درآمدهای دولتی، چین هرگز نسبت به ماندن در منطقه آمریکایالتین از خود شک و تردید نشان نداده است.

کاردس//و در ادامه گفت: تغییرات ایدئولوژیک در منطقه آمریکایالتین در برخی موارد روابط با آمریکا را پیچیده میکند اما نه دولتهای چپگرا و نه راستگراها هیچ مناقشه ایدئولوژیکی و سیاسی با چین نداشتهاند. هدف راهبردی چین داشتن یک برتری یا تسلط اقتصادی جهانی است. اقتصادهای ضعیف ش//ده اهدافی قابل توجه برای کشورهایی با این راهبرد محسوب میشوند. چین مطمئنا از ضعف فعلی در برزیل به عنوان فرصتی بزرگ برای سرمایهگذاری مستقیم خارجی استفاده میکند. سرمایهگذاریدرآفریقا صدر اعظم آلمان درآس//تانه اجالس ماه آینده G20 با س//ران کش//ورهای آفریقایی دی//دار و بر لزوم افزایش سرمایهگذاری و مبارزه با فقر در قاره سیاه به عنوان راهی برای مهار بحران پناهجویان تاکید کرد.

سران کشورهای گینه، مصر، ساحل عاج، مالی، غنا، تونس، رواندا و چند کشور دیگر در برلین برای بحت درباره طرح موسوم به »پیمان با آفریقا« دیدار کردند. هدف از این طرح بهبود شرایط اقتصادی در سراسر آفریقا در زمینههایی مانند سرمایهگذاری بخشخصوصیاست.

مرکل تقویت روابط با کش//ورهای آفریقایی را به یکی از اولویتهای خود در زمان ریاست G20 دارای اقتصاد برتر در دنیا تبدیل کرده است. وزارت دارایی آلمان دوشنبه گذشته درباره مشارکتهایی با تونس، ساحل عاج و غنا به عنوان بخشی از طرح سرمایهگذاری تا سقف 300 میلیون یورو به توافق رسید. صدراعظم آلمان در این دیدار افزود: آلمان درصدد کاهش فقر کش//ورهای آفریقایی از جمله در کشورهایی است که در دو سال گذشته صدها هزار نفر از مردمان آنها به عنوان پناهجو راهی اروپا و آلمان شدهاند. وی همچنین خواستار مساعدت بیشتر کش//ورهای صنعتی برای انتقال اسلحه به کشورهای آفریقایی برای مبارزه با گروههای ستیزه جو و تقویت امنیت شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.