آتشسوزی گسترده در برج مسکونی لندن

Jahan e-Sanat - - News -

یک برج مسکونی در غرب لندن دچار آتشسوزی شده و شمار زیادی کشته و زخمی برجای گذاشته است.

آتشسوزی در ساختمان بیست و هفت طبقه برج گرن فل در ساعات اولیه دیروز، آغاز شد و ماموران آتشنشانی با بیش از چهل دس//تگاه خودرو اطفای حریق از پایگاههای مختلف شهر برای کمک به ساکنان و فرونشاندن آتش به محل اعزام ش//دند. به گفته رییس سازمان آتشنشانی لندن، عدهای در این آتشس//وزی کشته شدهاند، هر چند هنوز در این مورد آماری منتشر نشده است.

گفته میشود که نزدیک به ششصد نفر در این ساختمان سکونتداشتهاند.بیشاز05 مجروحبهبیشازپنجبیمارستان لندن منتقل شدهاند.

حریق در ساعات بعد از نیمه شب آغاز و در صبح دیروز، سرانجام مهار شد.

رییس سازمان آتشنشانی گفته است که ماموران حدود شش دقیقه پس از آغاز آتشسوزی به محل اعزام شدند اما آتش به سرعت گسترش یافت.

گزارشهایی منتشر شده که این ساختمان سال گذشته نوسازی شده بود اما ساکنان آن در مورد نقصهای ایمنی، از جمله به روز نبودن سیستم هشدار حریق آن اعتراض کرده بودند. این ساختمان به شهرداری منطقه متعلق بوده اما یک شرکت خصوصی اداره آن را به عهده داشته است.

این آتشسوزی زمانی شروع شد که بسیاری از ساکنان این ساختمان در خواب بودند. بعضی از شاهدان عینی از شنیدن فریاد کمکخواهی از داخل ساختمان خبر داده و گفته بودند که افرادی را در برابر پنجرهها دیدهاند. یک شاهد عینی گفته بود که در طبقات فوقاتی ساختمان اجسادی را دیده است.

آن//ان همچنی//ن گفتهاند که اف//رادی را دیدهاند که از طبق//ات باالی س//اختمان به بیرون میپریدن//د. با وجود خام//وش ش//دن آتش، این نگرانی وجود دارد که ش//دت آتشس//وزی باعث فروریختن س//اختمان شود. به دالیل ایمنی، ماموران پلیس از رفت و آمد شهروندان در نزدیکی این س//اختمان جلوگی//ری میکنند. ش//هردار لندن این آتشسوزی را حادثه عمده اعالم کرد و دستور داد امکانات شهری برای مقابله با آن تجهیز شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.