موافقتسنایآمریکابافروشتسلیحاتبهعربستان

Jahan e-Sanat - - News -

سنای آمریکا در اقدامی، الیحه فراحزبی در انتقاد از فروش سالح به عربستان س//عودی و مخالفت برنامه فروش تسلیحات بیشتر به این پادشاهی را رد و با فروش سالح به عربستان موافقت کرد.

سهشنبه گذشته طی یک رایگیری در سنای آمریکا با 53 رای موافق راه برای نهایی شدن فروش مهمات هدایتشونده به عربستان سعودی هموار شد. اینمهماتدرواقعبخشیازبستهفروشتسلیحاتی011 میلیارددالریترامپ به ریاض بود که به گفته دولت آمریکا میتواند همزمان با بهبود ظرفیتهای نظامی با این متحد خود در آمریکا ایجاد شغل کند.

اما مخالفان این توافق تحت رهبری سناتور رند پول، به شدت از نقش ریاض در جنگ یمن و وضعیت حقوق بشری این پادشاهی انتقاد میکنند. این مخالفان ابراز نگرانی میکنند که این تسلیحات ممکن است در درگیری علیه غیرنظامیان یمنیمورداستفادهقرارگیرد.بااینحالرایگیریاخیربااختالفتقریبا02 رای توانست مانعتراشی مخالفان در مسیر این فروش تسلیحاتی را بیاثر کند.

پول در بخش//ی از اظهارات خود در انتقاد از تایید فروش این تسلیحات به عربستانضمنابرازشرمندگیتاکیدکرد:عربستانسعودیمتحدقابلاعتمادی نیست. با این حال در آن سوی این نزاع سیاسی حامیان فروش این تسلیحات میگویند آمریکا نمیتواند نیاز متحدان خود به سالح در خاورمیانه برای مبارزه با گروه تروریستی داعش و مقابله با ایران را نادیده بگیرد.

یک مسوول در کنگره آمریکا اعالم کرد: دولت ترامپ به کنگره ابالغ کرد که به زودی تحویل سالحهای با دقت باال را به عربستان براساس توافق سال 2015 شروع میکند.

بن کاردین، بزرگترین عضو دموکرات در کمیته روابط خارجه مجلس سنا اظهار داشت: اخیرا دولت به کنگره آغاز تحویل سالح فروخته شده به عربستان را براساس توافق سال 2015 ابالغ کرده بود. وی افزود: تصمیم ترامپ دلیلی دیگر برای مجلس سنا در مخالفت با قرارداد جدید است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.