در اتحادیه اروپا هنوز به روی بریتانیا باز است

Jahan e-Sanat - - News -

-BBC امانوئل ماکرون در یک کنفرانس مشترک خبری با ترزا می نخستوزیربریتانیاصحبتمیکرد.رییسجمهورفرانسهمیگویدتازمانی کهمذکراتمربوطبهبرگزیتکاملنشده،بریتانیاهمچنانمیتواندتصمیم بگیرددراتحادیهاروپاباقیبماندامااوگفتکهتصمیمخروجمتعلقبهمردم بریتانیا بوده و او به تصمیم آنها احترام میگذارد.او سخنان وزیر اقتصاد آلمان را منعکس کرد که گفته بریتانیا میتواند در مورد برگزیت تجدیدنظر کند. ماکرون بعد از گفتوگو با ترزا می در پاریس گفت: البته در همچنان باز است و باز خواهد بود تا زمانی که مذاکرات برگزیت به پایان برسد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.