شکایتجدید002 قانونگذارآمریکاییازترامپ

Jahan e-Sanat - - News - عکس روز

یورونیوز- حدود 200 نفر از قانونگذاران دموکرات کنگره آمریکا با بیان اینکه رییسجمهورشان قانون اساسی را نقض و پولهای خارجی را به کسبوکار تجاریاش سرازیر کرده، اقدام قضایی علیه ترامپ را در دستورکارقراردادند.درمجموع691 سناتورونمایندهازشکایتیحمایت کردند که تاکید دارد دونالد ترامپ، رییسجمهور آمریکا مادهای در قانون اساسی موسوم به درآمدزایی را نقض کرده است. به گفته قانونگذاران، این شکایت امروز چهارشنبه در دادگاه منطقهای آمریکا در واشنگتن دیسی به جریان میافتد. شاکیان در توضیح دلیل حمایتشان از این پیگرد قانونی اعالم کردند که ماده مذکور تاکید دارد که تنها کنگره مجاز است هدایا و پرداختها از طرفهای خارجی را تایید کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.